full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Studii si reglemantari

Studii si reglementari

STUDII

 

2014

Servicii de expertiză tehnică pentru elaborarea analizei şi diagnozei situaţiei curente în cadrul ariei transfrontaliere România – Bulgaria aferent proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabila a zonei transfrontaliere România – Bulgaria”

 

Program: Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, Pachetul de Lucru 4 (proiectul SPATIAL)

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Perioada de derulare: martie – august 2014

Obiective: identificarea problemelor şi atuurilor teritoriale pe baza analizelor zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria, inclusiv prin corelarea acestora cu prevederile principalelor documentele strategice existente. Proiectul a fost elaborat în conformitate cu metodologia comună de planificare teritorială realizată anterior în Pachetul de Lucru 2 al proiectului SPATIAL

Rezultate obţinute: analiza teritorială integrată a zonei transfrontaliere (analize SWOT, identificarea disparităţilor teritoriale la nivelul zonei transfrontaliere pornind de la analiza indicatorilor relevanţi etc.); produs de tip GIS; identificarea principalelor probleme pe domenii sectoriale de analiză şi a necesităţilor de dezvoltare; prezentarea elementelor de potenţial specifice zonei transfrontaliere.

 

 

Analiza aşezărilor informale din România – evaluarea situaţiei actuale în vederea formulării unor reglementări şi instrumente de intervenţie

 

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Perioada de derulare: 2013 – 2014

Obiective: analiza problematicii aşezărilor informale în România în context european, recenzarea şi cartografierea aşezărilor informale şi elaborarea unui atlas şi a unui registru al aşezărilor informale din România pentru a oferi o imagine de ansamblu asupra fenomenului aşezărilor informale din România.

Rezultate: repartiţia geografică, caracteristicile şi identificarea tipologiei aşezărilor informale, definirea acestora, prezentarea situaţiei actuale a fenomenului pe plan european şi naţional, analiza de teren (inventarierea, clasificarea, diferenţierea tipurilor de informalitate, cartarea, descrierea şi evaluarea situaţiei prezente a acestora, caracteristicile socio-economice ale populaţiei ocupante etc.)

 

 

2013

 

Metodologie de planificare teritorială aferentă proiectului „Strategie comună de dezvoltare teritorială durabilă a zonei transfrontaliere Romania-Bulgaria”

 

Program: Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Perioada de derulare: martie-septembrie 2013

Obiective: definirea unei metodologii de planificare teritorială prin care s-a urmărit armonizarea la nivelul ariei transfrontaliere comune româno-bulgare a politicilor economice, teritoriale, sociale şi de mediu ajutând la creşterea coeziunii teritoriale, economice şi sociale şi a competitivităţii economice.

Rezultate obţinute: obţinerea unei metodologii-cadru de planificare teritorială specifice zonei transfrontaliere; adaptarea metodologiei la contextul sistemelor de planificare din România şi Bulgaria; elaborarea unui ghid de planificare teritorială a zonei transfrontaliere; studiu-diagnoză (concluzii, recomandări, analiză comparativă a sistemelor de planificare teritorială, analiză SWOT); identificarea unor instrumente inovative de planificare teritorială; crearea unei baze de date cu instituţiile relevante şi experţii în planificare teritorială, urbanism, amenajarea teritoriului etc. în zona transfrontalieră;

 

 

2008-2011

 

Studiu de amplasare si prioritizare a investitiilor care vor fi realizate in parteneriat cu administratia publica locala, in scopul dezvoltarii potentialului turistic in zona de sud a litoralului romanesc

 

Perioada de derulare: 2009 – 2011

Obiectiv: Identificarea disfuncţionalităţilor şi avantajelor teritoriale din zona costieră a Mării Negre pe baza unei analize multicriteriale, definirea relaţiilor între localităţile din teritoriu în contextul dezvoltării durabile şi în conformitate cu legislaţia specifică din domeniu, detalierea opţiunilor strategice de dezvoltare durabilă pe această unitate teritorială specifică, cu accent pe valorificarea potenţialului endogen şi identificarea oportunităţilor de finanţare din surse comunitare europene. Proiectul a avut ca obiectiv final elaborarea reglementării tehnice „Metodologie privind elaborarea şi conţinutul cadru al documentaţiilor de amenajarea teritoriului pentru zonele costiere; Plan de amenajare a teritoriului zonal – Zona Costieră a Mării Negre”.

Rezultate obţinute: Proiectul s-a desfăşurat pe parcursul a şase etape care au urmărit metodologia generală de elaborare a unui plan zonal de amenajare a teritoriului formată din: analiză, diagnostic pe domenii, diagnostic general, scenarii de dezvoltare şi strategie de dezvoltare spaţială.

Etapa de diagnostic s-a derulat pe baza analizelor multidisciplinare, ale domeniilor: social, economic şi mediu, care prezintă problematica, ierarhizarea şi priorităţile prezente la nivel zonal. S-a urmărit evidenţierea celor mai semnificative aspecte (probleme grave sau oportunităţi deosebite). Prezentarea problemelor identificate precum şi a factorilor de favorabilitate pentru fiecare domeniu analizat s-a realizat sub forma analizei S.W.O.T.

Sintetizarea diagnosticelor elaborate pentru fiecare subdomeniu s-a realizat atât pe domenii ţintă majore (caracteristici şi resurse terestre şi marine; activităţi terestre si pe mare; efecte ale utilizării resurselor; procese naturale; context exterior), în vederea semnalării problemelor care au dus la formularea strategiei.

Pe baza problemelor identificate şi a priorităţilor stabilite, în etapa ulterioară s-a formulat strategia spaţială de dezvoltare a zonei costiere în cadrul căreia se vor identifica acţiunile şi măsurile necesare pentru asigurarea cerinţelor prioritare pe domeniile ţintă analizate.

 

 

Valorificarea si managemantul patrimoniului constituit in context intercultural – PATRIV@L

 

Beneficiar: Centrul Naţional de Management de Programe (CNMP)

Parteneri: Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CDCAS), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului Urbanproiect, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, S.C. Arbore Verde S.R.L.

Perioada de derulare: 2008 – 2011

Obiective: valorificarea şi gestionarea patrimoniului construit (PC) printr-un sistem unitar de cunoaştere în scop educaţional, ştiinţific şi cultural, printr-o abordare metodologică coerentă, adaptabilă extinderilor tematice, spaţiale şi temporale viitoare; crearea unei infrastructuri informatice bazate pe sistem GIS ca instrument practic de valorificare şi gestionare.

Rezultate: crearea unui sistem coerent de coagulare a cunoştinţelor legate de patrimoniul construit şi crearea unei infrastructuri informatice ca instrument practic de valorificare şi gestionare a acestuia; gestionarea patrimoniului construit prin mijloace moderne, cu accent pe latura educativă, ştiinţifică şi a dialogului intercultural, precum şi pe transparenţa acţiunilor de valorificare în beneficiul colectivităţilor locale; includerea unor elemente de patrimoniu neevidenţiate încă (peisaje culturale, circuite tematice etc.), asigurând vizibilitatea şi posibilitatea exploatării în scopuri educative şi ştiinţifice a patrimoniului construit.

 

 

Metodologie de realizare a programului local de locuire

 

Beneficiar: Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CDCAS)/Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL)

Perioada de derulare: 2008-2010

Obiective: stabilirea metodologiei şi a principiilor de elaborare a Programului Local de Locuire (PLL), a structurii PLL, a componentelor locuirii, a priorităţilor şi a modului de realizare a obiectivelor în domeniul locuirii, a structurii fondului de locuinţe şi repartiţia teritorială a categoriilor de locuinţe, a indicatorilor locuirii şi a structurilor socio-rezidenţiale urbane, definirea nevoilor specifice de locuinţe ale unei localităţi sau ale unei aglomeraţii urbane, fixarea principalelor obiective ale dezvoltărilor rezidenţiale viitoare în scopul îmbunătăţirii calităţii locuirii.

Rezultate obţinute: sinteză documentară privind experienţe practice în elaborarea programului local de locuire în diferite ţări din U.E. şi studiu de fundamentare pentru viitoarea legislaţie în domeniul locuirii.

 

 

Metodologie de evaluare a fondului de locuinţe şi a calităţii locuirii

 

Beneficiar: Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CDCAS)/Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL)

Perioada de derulare: 2008-2010

Obiective: stabilirea principalilor indicatori pentru evaluarea calităţii fondului de locuinţe, analiza structurii şi a caracteristicilor fondului de locuinţe şi a calităţii locuirii în aşezările urbane

Rezultate obţinute: sinteză documentară privind experienţe practice în utilizarea sistemului de indicatori ai calităţii locuirii în aşezările urbane din diferite ţări europene şi studiu de fundamentare pentru viitoarea legislaţie în domeniul locuirii.

 

 

Metodologie de realizare a unui sistem de monitorizare şi evaluare a pieţei locale a locuinţelor

 

Beneficiar: Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CDCAS)/Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL)

Perioada de derulare: 2008-2010

Obiective: Stabilirea evoluţiei componentelor şi fluxurilor din cadrul pieţei locale a locuinţelor şi a indicatorilor specifici pieţei locale a locuinţelor

Rezultate obţinute: Sinteză documentară privind sistemele de monitorizare şi evaluare a pieţei locale a locuinţelor în aşezările urbane din diferite ţări europene şi studiu de fundamentare pentru viitoarea legislaţie în domeniul locuirii.

 

 

Studiu privind construcţii reprezentative din România

 

Beneficiar: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor (MDLPL)

Parteneri: Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului (CDCAS), Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Urbanproiect, Centrul Naţional de Pregătire în Statistică (CNPS), Academia de Studii Economice (ASE)

Perioada de derulare: 2008-2009

Obiective: elaborarea unei metodologii de stabilire a reprezentativităţii principalelor categorii de construcţii reprezentative din România în scopul dezvoltării unui instrument documentar la îndemâna autorităţilor centrale şi locale, a specialiştilor din domeniu fundamentarea politicilor de conservare şi valorificare a patrimoniului construit românesc; sinteză documentară privind modul de implementare a metodologiei propuse prin utilizarea bazei de date create;

Rezultate: realizarea metodologiei de stabilire a reprezentativităţii principalelor categorii de construcţii; proiectarea unei baze de date privind construcţii reprezentative din România; realizarea unui inventar pe bază de fişe documentare al diferitelor tipuri de construcţii, unele dintre acestea cu semnificaţie istorică, culturală şi urbanistică, deosebite.

 

 

Studiu de fundamentare privind analiza condiţiilor socio-economice a Municipiului Brăila

 

Beneficiar: Municipiul Brăila. Studiul a facut parte din contractul „Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Brăila”

Parteneri: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism ,,Ion Mincu” – Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza şi Consulting

Perioada de derulare: mai – noiembrie 2011

Obiectivul: Dezvoltarea durabilă a Municipiului Brăila

Rezultate obţinute: Studiul a urmărit identificarea acelor elemente de natură socio-economică, care au contribuit la fundamentarea ”Planului Urbanistic General al Municipiului Brăila” şi la trasarea unor direcţii specifice de dezvoltare pe termen mediu şi lung. Pornind de la caracterizarea potenţialului socio-economic local, studiul s-a finalizat cu o sinteză a disfuncţionalităţilor, cu o diagnoză a activităţilor şi structurilor socio-economice locale şi cu evidenţierea factorilor favorabili dezvoltării şi a priorităţilor de intrevenţie, necesare acolo unde au fost prezente elemente de restricţionare sau declin al viitoarei dezvoltări a municipiului. Analiza demonstrează că agricultura poate fi considerată un avantaj competitiv al municipiului Brăila cu perspective bune de dezvoltare pe termen lung, posibile doar în condiţiile asigurării unei dezvoltări a funcţiilor urbane care să ţină cont de acest fapt.

 

Studiu de fundamentare cu caracter prospectiv – Ancheta socio-urbanistică

 

Beneficiar: Municipiul Brăila. Studiul face parte din contractul „Actualizare Plan Urbanistic General Municipiul Brăila”

Parteneri: Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” –Centrul de Cercetare, Proiectare, Expertiza şi Consulting

Perioada de derulare: mai – septembrie 2012

Obiectivul: Dezvoltarea durabilă a Municipiului Brăila

Rezultate obţinute: Studiul a urmărit evidenţierea cerinţelor şi opţiunilor populaţiei legate de dezvoltarea urbanistică a Municipiului Brăila, care au contribuit la fundamentarea ”Planului Urbanistic General al Municipiului Brăila”. Analiza a relevat prioritatea unor investiţii de utilitate publică, ce vor duce la creşterea calităţii vieţii, prin evidenţierea unor necesităţi ce se doreşte a fi rezolvate. Pornind de la configurarea spaţială a zonelor construite şi împărţirea lor în cartiere ale oraşului, s-a considerat că intervievarea locuitorilor din toate aceste zone orientează stabilirea direcţiilor şi priorităţilor în dezvoltarea urbană, în vederea atingerii unui deziderat de coerenţă spaţială şi teritorială.

 

PLANURI URBANISTICE GENERALE


 

PLANURI URBANISTICE ZONALE


 

PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI NATIONAL


 

PLANURI DE AMENAJARE A TERITORIULUI JUDETEAN


scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off