full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Proiecte internationale

Proiecte internaționale

PROIECTE IN DESFASURARE

 

CENTRIC (Centre of Excellence in TerRitorial management and Cadastre)


Citește

 

Program/competiţie: H2020 WIDESPREAD-2014-1 TEAMING, programul „Orizont 2020” Proiectul are în vedere crearea unui Centru de Excelenţă în România în domeniul cadastrului şi al administrării teritoriului.

Consorţiul este reprezentat de instituţii de excelenţă în domeniul cercetării şi inovării, publice şi private din România, Italia, Belgia, Germania, Luxemburg, Elveţia şi Olanda. Conţine agenţii din domeniul cadastrului, instituţii de cercetare-dezvoltare, IMM-uri în domeniul inovării tehnologice şi companii specializate în transferul de inovare şi realizarea planurilor de afaceri. Coordonatorul proiectului este Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (ANCPI) din România.

Perioada de derulare a primei faze a proiectului (12 luni, 2015-2016) include organizarea, planul de afaceri şi de management a Centrului de Excelenţă. Această viziune va fi evaluată în faza a 2-a a proiectului, pentru care, în vederea stabilirii Centrului de Excelenţă şi a implementării planului său de afaceri, programul Orizont 2020 va acoperi finanţarea pentru o perioadă de 5 ani.

Obiectivul general al proiectului constă în crearea unei cooperări pe termen lung între parteneri din ţări cu grad diferit de dezvoltare în domeniul cadastrului, care să ducă la crearea unui Centru de Excelenţă în România care să fie funcţional, să aibă o puternică prezenţă ştiinţifică la nivelul UE şi să încurajeze un adevărat ecosistem de inovare în jurul său, a cărei agendă strategică să se alinieze Strategiei Smart din România pentru perioada 2014-2020.

Rezultate: INCD URBAN-INCERC, prin sucursala Urbanproiect, va asigura pregătirea unei strategii ştiinţifice pe termen lung a Centrului, în conformitate cu documentele naţionale, şi va sprijini crearea unui plan de mobilitate, educaţie şi formare. Activităţile Centrului vor avea în vedere domenii de mare interes ştiinţific, tehnologic şi economic, cum sunt fotogrammetria, aerofotogrammetria, imaginile satelitare, analizele geospaţiale 3D/4D de tip „big data”, topografia, simularea, clasificarea terenurilor, detecţia schimbărilor, monitorizarea teritorială prin teledetecţie.

 

Punct Naţional de Diseminare URBACT


Citește

 

Program: Programul european de cooperare teritorială URBACT

Beneficiar: Secretariatul URBACT – Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Égalité des Chances (Acsé)

Perioada de derulare: martie 2012 – iunie 2015

Obiectiv general: Punctele Naţionale de Diseminare (PND) sunt un pilon important al strategiei de comunicare a programului URBACT, completând şi susţinând activitatea Autorităţii de management a programului – Secretariatul URBACT. Rolul acestora este de a oferi informaţii, în limba ţării lor, cu privire la activităţile şi rezultatele proiectelor URBACT, cu precădere reprezentanţilor autorităţilor publice şi specialiştilor în domeniul dezvoltării urbane.

Rezultate: activităţile de comunicare ale INCD URBAN-INCERC în rolul său de Punct de Diseminare URBACT în România sunt foarte diverse, de la realizarea şi publicarea, pe pagina dedicată URBACT de pe site-ul institutului, de ştiri şi articole şi a unui buletin informativ lunar, la editarea de materiale informative cu privire la program sau prezentarea rezultatelor URBACT în cadrul evenimentelor organizate pe tema dezvoltării urbane. Astfel, Punctul Naţional de Diseminare simbolizează comunitatea URBACT în ţara sa, acţionând ca un centru de informare şi sprijinind cooperarea şi schimbul de experienţă în domeniul dezvoltării urbane durabile între oraşe la nivelul Uniunii Europene şi la nivel naţional şi local.

 

 

PROIECTE INCHEIATE

 

GOCO.net Building institutional capacities for metropolitan areas networking in Lower Danube area-a new model of governance for cooperation and networking


Citește

 

Program: START Danube – Technical Assistance Facility

Consorţiul: INCD URBAN-INCERC, prin Sucursala Urbanproiect; the National Association of municipalities in the Republic of Bulgaria; Asociaţia pentru Devoltare Intercomunitară a Zonei Metropolitane Constanţa; Public Administration and Local Goverment Center-PALGO Center, Belgrad; Urban and Spatial Planning Institute of Vojvodina, Novi Sad; Urban Planning Institute of Belgrad.

Perioada de derulare: mai -decembrie 2014

Obiectiv general: creşterea capacităţii instituţionale de cooperare la nivelul zonelor metropolitane din sectorul inferior al Dunării (Lower Danube Area), cu accent pe centrele urbane majore din lungul Dunării, din Serbia, Bulgaria şi România. Scopul final este îmbunătăţirea performanţelor economice, asigurarea coeziunii sociale şi a sustenabilităţii environmentale, prin utilizarea resurselor şi avantajelor oferite de Dunăre.

Rezultate: INCD URBAN-INCERC, prin sucursala Urbanproiect, va asigura pregătirea planului de activităţi, va coordona şi va organiza pachetele şi grupurile de lucru. În calitate de manager al proiectului, preia responsabilitatea administrativă şi financiară a proiectului în vederea eficientizării desfăşurării acestuia.

 

The Spatial Development Concept of interregional cooperation in the Danube space (DONAUREGIONEN+)


Citește

 

Program: Programul de Cooperare Transnaţională South-East Europe, Axa prioritară 4, Axa de intervenţie Promovarea de modele echilibrate de arii de creştere atractive şi accesibile

Consorţiu: INCD URBAN-INCERC, prin Sucursala Urbanproiect, a fost implicat în proiect împreună cu parteneri din ţări aparţinând spaţiului dunărean din UE (Slovacia, Ungaria şi Bulgaria) dar şi din afara UE: Serbia, Croaţia, Moldova şi Ucraina. Proiectul a fost coordonat de Ministerul Construcţiilor şi Dezvoltării Regionale din Republica Slovacă, Bratislava.

Perioada de derulare: 36 de luni (iunie 2009-mai 2012)

Obiectivul de la care a plecat comunitatea ARGE-Donauländer, care a stat la baza DONAUREGIONEN+, a fost descrierea potenţialului de dezvoltare a zonei dunărene şi obţinerea unei strategii comune de dezvoltare (Strategia D+), care să ţină cont de toate strategiile de dezvoltare ale regiunilor trans-dunărene (cele de o parte şi de alta a Dunării). Acest lucru se poate realiza în trei paşi şi se va concretiza prin obţinerea unei platforme de informaţii comune de care autorităţile publice din regiunea dunăreană să poată ţine cont în elaborarea planurilor şi programelor lor de dezvoltare la nivel regional. Celor trei faze le corespund trei proiecte distincte: faza analitică (proiectul DONAUREGIONEN), faza sintetică (proiectul DONAUREGIONEN+) şi faza de implementare a rezultatelor obţinute în primele două proiecte (un viitor proiect DONAUREGIONEN++).

Rezultate: au fost analizate mai mult de 50 de regiuni dunărene din 8 ţări în cadrul a 4 scheme tematice generale. Strategiile obţinute la nivel NUTS3 şi la nivelul celor 19 regiuni transdunărene – determinate anterior în proiectul DONAUREGIONEN – s-au realizat prin identificarea şi listarea obiectivelor strategice de dezvoltare şi a priorităţilor şi activităţilor-cheie pe termen lung la fiecare nivel analizat. În final, s-au obţinut 3 scenarii de dezvoltare a regiunii dunărene: scenariul pesimist, optimist şi cel realist.

 

Tisa Catchment Area Developement - TICAD (Dezvoltarea bazinului hidrografic al râului Tisa)


Citește

 

Program: Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE)

Coordonator proiect: CS arh. Alina Oana POPESCU

Perioada de derulare: 2009 – 2012

Lider de proiect: VÁTI-Compania Maghiară Publică Non-profit cu Răspundere Limitată pentru Dezvoltare Regională şi Planificare Urbană.

Participanţi: agenţii de dezvoltare regională şi locală, instituţii ştiinţifice şi de planificare, autorităţi publice şi ministere din cele 5 ţări care împart teritoriul bazinului hidrografic al râului Tisa: România, Ungaria, Serbia, Slovacia, Ucraina.

Obiectiv: cooperarea transnaţională într-o manieră consecventă prin crearea unei baze comune de date, printr-un schimb permanent de idei, ateliere de lucru şi, în final, elaborarea unei strategii comune şi a unor recomandări pentru gestionarea integrată a resurselor de apă.

Rezultate: proiectul contribuie la dezvoltarea teritorială integrată a bazinului Tisei şi la obţinerea unui sistem economic durabil, la utilizarea optimă a fondului comun de resurse naturale şi culturale, la distribuţia echilibrată a arealelor cu potenţial, dar şi la îmbunătăţirea relaţiilor funcţionale interne şi externe din cadrul sistemului de aşezări. Sucursala Urbanproiect a gestionat Proiectul Pilot 3-„Coridor ecologic pe ambele maluri ale Tisei”.

  

From Army to Entrepreneurship – F.A.T.E.


Citește

Program: Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei (SEE)

Parteneri: Regiunea Autonomă Friuli, Venezia, Italia (leadpartner), Centrul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Documentare pentru Construcţii, Arhitectură, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului CDCAS / Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă „URBAN-INCERC”, INFORMEST (Italia), Regiunea Umbria (Italia), Agenţia de Dezvoltare Mura (Slovenia), Municipiul Murska Sobota (Slovenia), Camera de Comerţ şi Industrie Drama (Grecia), Municipiul Kavala (Grecia), Organizaţia Non-Profit Pannon-Novum West (Ungaria), Fundaţia Zala County (Ungaria), Municipiul Gotse Delchev (Bulgaria), Municipiul Mediaş (România), Centrul de Dezvoltare al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Subotica (Serbia), Agenţia de Dezvoltare Regională Sarajevo (Bosnia şi Herţegovina), Agenţia de Dezvoltare Regională Slavonia şi Baranja (Croaţia).

Perioada de derulare: 2009 – 2011

Obiective: elaborarea unei metodologii care să contribuie la promovarea refolosirii fostelor obiective militare, identificarea unei serii de Programe şi Proiecte pentru a concepe iniţiative antreprenoriale (ex. noi întreprinderi, întreprinderi existente, IMM-uri atrase din afara regiunii) care ar beneficia de infrastructura pusă la dispoziţie de fostele obiective militare reconvertite, explorarea posibilităţii unor teme comune (ex. Eco-inovarea) care să fie dezvoltate în comun de Agenţiile Partenere la proiectul FATE, extinderea şi diversificarea creşterii economice prin măsuri de susţinere a conversiei obiectivelor militare abandonate în centre de sprijinire a afacerilor etc.

Rezultate obţinute: dezvoltarea unor metodologii specifice; adoptarea unor ghiduri referitoare la restructurarea obiectivelor militare abandonate/degradate; dezvoltarea unor acţiuni de planificare urbană în vederea creării unor Centre de Sprijinire a Afacerilor (CSA), Incubatoare de Afaceri (IA) şi/sau Spaţii Publice cu standarde tehnologice, de management şi de acces ridicate; planuri de afaceri pentru Centrele de Sprijinire a Afacerilor (CSA), Incubatoarele de Afaceri (IA) şi/sau Spaţiile Publice propuse (strategie/fezabilitate); document de luare de poziţie privind procesul de transfer al proprietăţii de la o persoană juridică sau alta a obiectivelor militare degradate/abandonate de la nivel central la nivel local; adoptarea unei strategii naţionale de promovare a iniţiativei private în cadrul obiectivelor militare degradate/abandonate de la nivel central la nivel local; crearea unor modele de parteneriat durabil; adoptarea programării/recomandărilor privind restructurarea obiectivelor militare degradate.

 

 

DATOURWAY – Transnational Strategy for the Sustainable Territorial Development of the Danube Area with Special Regard to Tourism


Citește

 

Program: Programul de Cooperare Transnaţională Sud Estul Europei 2007-2013

Parteneri: VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning – LP, Ministry of National Development and Economy, Ungaria, Danube Settlements Association, Ungaria, MDRL – Ministry of Regional Development and Housing, România, National Institute for Research and Development in Tourism, România, URBANPROIECT – National Research and Development Institute for Urban and Territorial Planning, România, DELTA 2000, Italia, Bulgaria Economic Forum, Regional Development Agency Samorin, Slovacia, Regional Development Agency of Slavonia and Baranja, Croaţia, Association “Euroregional co-operation Danube-Drava-Sava”, Croaţia, PC Institute for Town Planning in Vojvodina, Novi Sad, Serbia, Regional Agency for Development of Small and Medium Size Enterprises “Alma Mons” Novi Sad, Serbia, Tourist Organisation of Vojvodina, Serbia, Provincial Secretariat for Regional and International Co-operation – Executive Council of Autonomous Province of Vojvodina, Serbia

Perioada de derulare: 05.2009 – 02.2012

Obiectiv: Dezvoltarea turismului de-a lungul, în mijlocul şi sud-estul cursului Dunării, protejând şi dezvoltând resursele existente

Rezultate obţinute: Proiectul a urmărit să îmbunătăţească şi să extindă cooperarea internaţională în domeniul turismului, în legătură cu diversitatea potenţialului turistic al fluviului, zonelor riverane, frumuseţilor naturale ale acestora şi bogăţiilor arhitecturale ale oraşelor şi satelor dunărene. Proiectul a reuşit, prin elaborarea unei strategii transnaţionale de dezvoltare, să:

  • ofere informaţii în Sistem Informaţional Geografic, integrând la nivel regional şi naţional date statistice, studii şi programe,
  • efectueze analize focalizate la nivel naţional, sintetizând şi evaluând rezultatele acestora,
  • elaboreze, să discute si să adopte, împreună cu actorii implicaţi, o strategie viabilă integrată de turism ecologic a coridorului Dunării,
  • elaboreze pe baza participării proiecte pilot pentru ariile strategice transnaţionale, cum ar fi malul ungaro-slovac, zona care poate fi revigorată economic prin turism din Ungaria, Serbia şi Croaţia, spaţiul de legătură între urban şi rural prin turism din România şi Ungaria, compararea deltelor (România şi Italia) şi un coridor verde de-a lungul Dunării,

elaboreze un inventar turistic pentru diseminarea informaţiilor legate de turism şi serviciile oferite de localităţile riverane către publicul internaţional.

 

ESPON Climate – Climate Change and Territorial Effects on Regions and Local Economies in Europe


Citește

 

Program: Programul ESPON 2013 – Reţeaua europeană de observare a dezvoltării şi coeziunii teritoriale

Parteneri: TU Dortmund University – LP, Germania, Geological Survey of Finland, Norwegian Institute for Urban and Regional Research, Newcastle University, Anglia, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Germania, Helsinki University of Technology, Finlanda, Budapest University of Technology and Economics, Ungaria, VÁTI Hungarian Public Nonprofit Company for Regional Development and Town Planning, URBANPROIECT – National Research and Development Institute for Urban and Territorial Planning, România, Agency for the Support of Regional Development Košice, Slovacia, Autonomous University of Barcelona, Spania, The Netherlands Environmental Assessment Agency, Olanda, Swiss Federal Research Institute WSL, Elveţia.

Perioada de derulare: 03. 2009 – 04. 2011

Obiectiv: Evaluarea impactului schimbărilor climatice asupra regiunilor Europei, mai ales asupra economiilor locale şi regionale

Rezultate obţinute: Principalele rezultate urmărite au fost:

  • dezvoltarea de tipologii de regiuni europene în funcţie de vulnerabilitatea, capacitatea de adaptare şi impactul schimbărilor climatice asupra economiilor regionale şi locale precum şi a infrastructurii, pe baza indicatorilor specifici dezvoltaţi;
  • elaborarea de studii de caz privind oportunităţi de dezvoltare şi ameninţări asupra tipurilor de regiuni cele mai vulnerabile la schimbările climatice;
  • formularea de măsuri de adaptare la schimbările climatice şi oportunităţi de dezvoltare a regiunilor şi oraşelor.

Pentru România, deosebit de interesant a fost studiul de caz asupra bazinului hidrografic al râului Tisa, în cadrul căruia sucursala URBANPROIECT a elaborat analizele şi concluziile pentru zona romanească a acestuia.

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off