full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Sucursala URBANPROIECT Bucuresti

INCD URBAN-INCERC

SUCURSALA URBANPROIECT BUCUREȘTI

          Sucursala a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare în Construcții, Urbanism și Dezvoltare Teritorială Durabilă URBAN – INCERC, înființat prin Hotărârea nr. 1398 din 18 noiembrie 2009

 

      Continuatorul experienței prestigioase a Institutului Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Urbanism și Amenajarea Teritoriului URBANPROIECT București, precum și a Centrului Național de Cercetare – Dezvoltare și Documentare pentru Construcții, Arhitectură, Urbanism și Amenajarea Teritoriului – CDCAS

Sucursala URBANPROIECT București oferă o gamă variată de servicii în domeniile urbanism și amenajarea teritoriului prin SECŢIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ GREEN & SMART CITY:

   a) Documentații de urbanism:


  • Plan Urbanistic General (PUG);
  • Plan Urbanistic Zonal (PUZ);
  • Plan Urbanistic de Detaliu (PUD).


 b) Documentații de amenajare a teritoriului: c) Alte studii:


  • studii de fundamentare (metodologii, ghiduri, norme, reglementări în domeniile de specialitate);
  • studii sectoriale de evaluare a zonelor periurbane și a altor componente urbanistice etc.


 

 

Sucursala are ca obiect de activitate prestarea de servicii de drept public şi interes naţional, în principal activităţi de cercetare-dezvoltare de interes public în domeniile urbanism, dezvoltare teritorială durabilă şi locuire.

 

Activitățile din cadrul sucursalei Urbanproiect constau în:

1) Propuneri de strategii si politici de dezvoltare spaţială la nivel național;

2) Elaborare de studii de fundamentare pentru cadrul legislativ specific amenajării teritoriului si urbanismului;

3) Realizare de metodologii şi reglementări în domeniile amenajării teritoriului, urbanismului şi habitatului;

4) Furnizarea elementelor de analiză și a propunerilor pentru dezvoltarea regională, județeană și locală, pe bază de expertiză multidisciplinară;

5) Elaborarea de studii axate pe tematici specifice:

-  concepţia globală a amenajării teritoriului (intercomunalitate, scheme de amenajare şi dezvoltare regională, scheme directoare, planuri de urbanism, planuri de revitalizare urbană, etc.);

-  dezvoltare urbană alternativă;

-  dezvoltarea reţelei de localităţi;

-  mediu şi dezvoltare durabilă (protejarea patrimoniului natural şi construit);

-  populaţie şi calitatea vieţii (demografie, locuire, cultură, patrimoniu);

 6) Cercetări aplicative pentru utilizarea instrumentelor informatice în practica amenajării teritoriului şi urbanismului (bănci de date spaţiale GIS, sisteme de poziţionare geografică GPS etc.)

7) Asistenţă tehnică şi metodologică pentru funcţionarii publici cu atribuţii în activitatea de amenajare a teritoriului şi urbanism din organismele centrale şi locale, precum şi pentru terţi ce elaborează documentaţii în acest domeniu.

 

 

Sucursala URBANPROIECT deține o echipă multidisciplinară valoroasă formată din urbaniști, arhitecți, ingineri, sociologi, geografi, economiști, atestați RUR, care pot oferi întreaga paletă de studii necesare în planificarea teritorială, cerute de normele în vigoare din România.

 

Expertiza în proiectare a sucursalei este completată de activitatea de cercetare-dezvoltare şi de o vastă experiență de participare în proiecte europene de dezvoltare regională şi cooperare teritorială în cadrul unor programe precum INTERREG, INTERACT, ESPON, SEE, URBACT II sau ORIZONT 2020.

SCURT ISTORIC

> 1949 – 1974 – Institutul funcţionează sub diferite denumiri (I.C.S.O.R., I.S.P.R.O.R, I.S.A.R.T) şi se ocupă cu proiectarea de lucrări şi elaborarea de planuri de sistematizare.
> 1974 – 1990 – Institutul de Sistematizare, Locuinţe şi Gospodărire Comunală (I.S.L.G.C.) specializat în proiecte de sistematizare la nivel naţional, regional şi local (prin componenta Centrul de Sistematizare) şi proiectare de lucrări publice de mare anvergură
> 1990 – I.S.L.G.C se împarte în trei unităţi independente. Una dintre acestea este Institutul URBANPROIECT, organizat pe structura Centrului de sistematizare şi specializat în elaborarea de planuri de amenajarea teritoriului şi urbanism.
> 1996 – Institutul URBANPROIECT devine Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare (HG 1233/1996), sub autoritatea Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului (MLPAT); îşi diversifică activitatea cu cercetare şi consultanţă de profil.
> 2001 – 2008 – este re-atestat ca institut naţional de cercetare dezvoltare.
> 2009 – se înfiinţează Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii, Urbanism şi Dezvoltare Teritorială Durabilă “URBAN-INCERC”, URBANPROIECT devine sucursală a acestuia.

 

SECȚIA DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN
URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI DEZVOLTARE DURABILĂ GREEN & SMART CITY

Citeste                        Colectivul de cercetători şi tineri specialişti din cadrul secţiei acoperă un registru larg de specializări necesare dezvoltării teritoriale în România şi a contribuit prin studiile şi lucrările elaborate la dezvoltarea domeniului şi la alinierea politicilor de dezvoltare cu cele existente la nivelul Uniunii Europene. Cum dezvoltarea durabilă presupune menţinerea echilibrului dintre activităţile umane, mediu şi resurse naturale, studiile elaborate urmăresc interdependenţa dimensiunilor sociale, economice şi de mediu atât în amenajarea teritoriului, cât şi în politica de dezvoltare regională.

Principalele domenii de activitate:

> Studii spaţiale şi cercetări aplicative privind dezvoltarea teritorială durabilă
> Fundamentarea politicilor de dezvoltare spaţială şi urbană
> Studii teoretice şi aplicative ale zonelor construite şi localităţilor
> Fundamentarea documentelor cu caracter normativ şi a reglementărilor specifice
> Studii sectoriale de evaluare a principalelor componente spaţiale şi urbanistice

 

Şef secţie
.
e-mail:

 


Oferta de servicii

> Cercetări în probleme specifice ale dezvoltării spaţiale şi urbanistice durabile
> Actualizări tematice ale băncilor de date spaţiale
> Realizarea de studii tematice pe subdomenii strategice de dezvoltare urbană şi teritorială
> Întocmirea de studii metodice şi de reglementare, ghiduri şi norme în sprijinul elaborarii documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului
> Studii de fundamentare sectoriale pentru planuri de urbanism, amenajarea teritoriului
> Elaborarea strategiilor de dezvoltare spaţială şi urbanistică
> Elaborarea planurilor de amenajare a teritoriului (de nivel internaţional, naţional, judeţean, zonal)
> Elaborarea planurilor urbanistice şi a regulamentelor de urbanism

 


Model inovativ de planificare teritorială a rețelei de localități policentrice și echilibrate în contextul specializărilor inteligente  a orașelor din România ROCITYNET

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off