full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Organismul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului

Organismul de evaluare si verificare a constantei performantei produsului

oevcp

 

Certificare ON 091/ 29-04-2018 Detalii aici: Notificare – detalii aici:

 

Organismul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului, denumit în continuare ON- INCD URBAN-INCERC furnizează servicii de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii, în sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei 3.

 

ON-INCD URBAN-INCERC oferă servicii cu obiectivitate şi înalt profesionalism, asigurând:

 

 1. confidenţialitatea tuturor informaţiilor şi datelor obţinute în toate etapele procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului;
 2. imparţialitate şi independenţă, fără ca nici un interes să predomine;
 3. executarea încercărilor de tip în laboratoarele proprii, acreditate RENAR;
 4. preţuri competitive.

 

 


Domenii de competenţă

Procesul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului

Între potenţialii solicitanţi şi ON-INCD URBAN-INCERC pot avea loc contacte preliminare în vederea informării cu privire la procesul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei.

 

Dacă solicitantul este de acord cu oferta primită, acesta trebuie să transmită către ON – INCD “URBAN-INCERC” o cerere prin care să solicite iniţierea procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei.

În comandă se înscriu cel puţin următoarele date :

 

> numărul şi data emiterii comenzii
> denumirea completă a solicitantului emitent de comandă
> adresa exactă a solicitantului / sediului social
> date privind mijloacele posibile de comunicare ( telefon, fax, e-mail )
> mijloacele de plată (în cazul decontării prin mijloace bancare – denumirea băncii şi numărul de cont)
> denumirea clară a lucrării solicitate şi menţionarea documentului prin care se defineşte calitatea acestuia (specificaţie tehnică)
> cantitatea sau o mărime măsurabilă adecvată pentru solicitare.

 

Pentru comenzile care sunt aprobate direct sau în urma negocierii, se întocmeşte documentaţia de contractare şi anume contractul propriu-zis şi anexele acestuia conform documentelor de contractare valabile în INCD URBAN-INCERC.

Conform clauzelor prevăzute în contract, clientul (solicitantul) va plăti pentru începerea lucrărilor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului plăteşte un avans de 40% în termen de 10 zile de la încheierea contractului.

 

Clientul (solicitantul) pune la dispoziţie eşantioanele de produs solicitate, prelevate pe propria răspundere dintr-un lot de produs, responsabilului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului din cadrul ON-INCD URBAN-INCERC pentru domeniul respectiv.

 

Eşantioanele de produs pentru încercări aduse de către fabricanţi sunt înregistrate în registrul de codificare a probelor, verificate şi primite pe baza procesului verbal de predare-primire de responsabilul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului semnat de ambele părţi.

 

Determinarea caracteristicilor esenţiale prevăzute de Anexa ZA a fiecărui standard armonizat de produs sunt determinate prin încercări de tip acreditate RENAR, în laboratoarele proprii.

 

După efectuarea încercărilor de tip şi emiterea rapoartelor de încercare, este efectuată o sinteză a rezultatelor obţinute prin compararea acestora cu cerinţele impuse în fiecare standard armonizat sau/şi cu documentaţia clientului (fabricantului), sinteza fiind ilustrată în raportul de încercări privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produsului pentru sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului 3.

 


Tratarea reclamaţiilor şi apelurilor

ON-INCD URBAN-INCERC asigură tratarea apelurilor şi reclamaţiilor primite de la clienţi sau de la terţe părţi, referitoare la activitatea de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului în cadrul unui proces adecvat de primire, evaluare şi luare a deciziei de soluţionare.

 

Procesul de tratare a apelurilor şi reclamaţiilor include următoarele activităţi:

 

 1. primirea, înregistrarea şi validarea apelurilor şi reclamaţiilor primite referitoare la procesul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei , respectiv la produsele ale căror performanţe au fost evaluate în sistem 3 sau la clienţii care au solicitat evaluarea;
 2. analiza apelurilor şi reclamaţiilor validate pentru a decide acţiunile ce trebuiec întreprinse ca răspuns la acestea;
 3. aplicarea acţiunilor corective adecvate, documentarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea eficacităţii lor;
 4. înştiinţarea apelantului/reclamantului asupra deciziei de soluţionare, a acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor acestora, atât pe parcursul cât şi la finalizarea procesului de tratare.

 

Se pot face apeluri împotriva deciziilor luate de ON-INCD URBAN-INCERC în legătură cu:

 

 1. neacordarea raportului de încercare privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei;
 2. soluţionarea reclamaţiilor referitoare la activitatea de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului desfăşurată de ON- INCD URBAN-INCERC.

 

Apelul împotriva unei decizii adoptate de ON-INCD URBAN-INCERC poate fi formulat o singură dată şi trebuie să fie depus la ON-INCD URBAN-INCERC în cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care organismul implicat a luat cunoştinţă de decizia contestată.

 

Se pot face reclamaţii în legătură cu:

 

 1. întârzieri nejustificate ale procesului de EVCP, din vina ON;
 2. prestaţia generală şi/sau performanţa responsabililor de EVCP pe parcursul desfăşurării proceselor de EVCP;
 3. alte aspecte privind buna funcţionare a ON LABORATOARE URBAN-INCERC;
 4. acţiuni ale clienţilor care au obţinut Raportul de încercare privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produsului care contravin regulilor/procedurilor făcute publice de către ON INCD URBAN-INCERC.

 

Reclamaţiile pot fi depuse oricând, cu excepţia situaţiei de la pct. d), în care acestea trebuie să fie depuse în cel mult 10 zile calendaristice de la constatarea situaţiei reclamate, un reclamant putând formula mai multe reclamaţii, pe subiecte diferite, sau pe acelaşi subiect, când situaţia reclamată se repetă, independent de stadiul şi/sau modul de rezolvare a reclamaţiilor anterioare.

 

Reclamaţiile pot fi depuse direct la secretariatul INCD “URBAN-INCERC“ sau pot fi transmise prin mijloace de comunicare uzuale (poştă, fax, electronic), cu condiţia ca data de primire la ON LABORATOARE URBAN-INCERC să se încadreze în termenele prevăzute mai sus, în situaţiile date.

 

Reclamaţiile se adresează Directorului General INCD “URBAN-INCERC” şi, pentru a fi validate, trebuie să conţină următoarele informaţii, după caz:

 

 1. identificarea reclamantului (denumirea, adresa, telefon, fax, e-mail, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului, codul unic de identificare, contul IBAN şi banca, numele şi funcţia reprezentantului legal);
 2. descrierea sintetică a apelui sau reclamaţiei şi identificarea exactă a organizaţiei ale cărei acţiuni sau produse se reclamă;
 3. după caz, identificarea reglementărilor legale şi/sau a documentelor ON LABORATOARE URBAN-INCERC încălcate (contracte, rapoarte informative ce cuprind sinteza rezultatelor încercărilor, decizia de acordare a rapoartelor de încercare privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei);
 4. documentele anexate pentrususţinerea apelului sau reclamaţiei;
 5. data întocmirii;
 6. numele şi semnătura reprezentantului legal al apelantului/reclamantului.


Contact

Ec., Mat. Veronica Paduraru

 • Tel.: +4.021.627.27.40
 • Fax: +4.021.255.18.52
 • E-mail: urban-incerc@incd.ro


Domenii de competenţă

Procesul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului

Între potenţialii solicitanţi şi ON-INCD URBAN-INCERC pot avea loc contacte preliminare în vederea informării cu privire la procesul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei.

 

Dacă solicitantul este de acord cu oferta primită, acesta trebuie să transmită către ON – INCD “URBAN-INCERC” o cerere prin care să solicite iniţierea procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei.

În comandă se înscriu cel puţin următoarele date :

 

> numărul şi data emiterii comenzii
> denumirea completă a solicitantului emitent de comandă
> adresa exactă a solicitantului / sediului social
> date privind mijloacele posibile de comunicare ( telefon, fax, e-mail )
> mijloacele de plată (în cazul decontării prin mijloace bancare – denumirea băncii şi numărul de cont)
> denumirea clară a lucrării solicitate şi menţionarea documentului prin care se defineşte calitatea acestuia (specificaţie tehnică)
> cantitatea sau o mărime măsurabilă adecvată pentru solicitare.

 

Pentru comenzile care sunt aprobate direct sau în urma negocierii, se întocmeşte documentaţia de contractare şi anume contractul propriu-zis şi anexele acestuia conform documentelor de contractare valabile în INCD URBAN-INCERC.

Conform clauzelor prevăzute în contract, clientul (solicitantul) va plăti pentru începerea lucrărilor de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului plăteşte un avans de 40% în termen de 10 zile de la încheierea contractului.

 

Clientul (solicitantul) pune la dispoziţie eşantioanele de produs solicitate, prelevate pe propria răspundere dintr-un lot de produs, responsabilului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului din cadrul ON-INCD URBAN-INCERC pentru domeniul respectiv.

 

Eşantioanele de produs pentru încercări aduse de către fabricanţi sunt înregistrate în registrul de codificare a probelor, verificate şi primite pe baza procesului verbal de predare-primire de responsabilul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului semnat de ambele părţi.

 

Determinarea caracteristicilor esenţiale prevăzute de Anexa ZA a fiecărui standard armonizat de produs sunt determinate prin încercări de tip acreditate RENAR, în laboratoarele proprii.

 

După efectuarea încercărilor de tip şi emiterea rapoartelor de încercare, este efectuată o sinteză a rezultatelor obţinute prin compararea acestora cu cerinţele impuse în fiecare standard armonizat sau/şi cu documentaţia clientului (fabricantului), sinteza fiind ilustrată în raportul de încercări privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produsului pentru sistemul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului 3.

 

Tratarea reclamaţiilor şi apelurilor

ON-INCD URBAN-INCERC asigură tratarea apelurilor şi reclamaţiilor primite de la clienţi sau de la terţe părţi, referitoare la activitatea de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului în cadrul unui proces adecvat de primire, evaluare şi luare a deciziei de soluţionare.

 

Procesul de tratare a apelurilor şi reclamaţiilor include următoarele activităţi:

 

 1. primirea, înregistrarea şi validarea apelurilor şi reclamaţiilor primite referitoare la procesul de evaluare şi verificare a constanţei performanţei , respectiv la produsele ale căror performanţe au fost evaluate în sistem 3 sau la clienţii care au solicitat evaluarea;
 2. analiza apelurilor şi reclamaţiilor validate pentru a decide acţiunile ce trebuiec întreprinse ca răspuns la acestea;
 3. aplicarea acţiunilor corective adecvate, documentarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea eficacităţii lor;
 4. înştiinţarea apelantului/reclamantului asupra deciziei de soluţionare, a acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor acestora, atât pe parcursul cât şi la finalizarea procesului de tratare.

 

Se pot face apeluri împotriva deciziilor luate de ON-INCD URBAN-INCERC în legătură cu:

 

 1. neacordarea raportului de încercare privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei;
 2. soluţionarea reclamaţiilor referitoare la activitatea de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produsului desfăşurată de ON- INCD URBAN-INCERC.

 

Apelul împotriva unei decizii adoptate de ON-INCD URBAN-INCERC poate fi formulat o singură dată şi trebuie să fie depus la ON-INCD URBAN-INCERC în cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care organismul implicat a luat cunoştinţă de decizia contestată.

 

Se pot face reclamaţii în legătură cu:

 

 1. întârzieri nejustificate ale procesului de EVCP, din vina ON;
 2. prestaţia generală şi/sau performanţa responsabililor de EVCP pe parcursul desfăşurării proceselor de EVCP;
 3. alte aspecte privind buna funcţionare a ON LABORATOARE URBAN-INCERC;
 4. acţiuni ale clienţilor care au obţinut Raportul de încercare privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produsului care contravin regulilor/procedurilor făcute publice de către ON INCD URBAN-INCERC.

 

Reclamaţiile pot fi depuse oricând, cu excepţia situaţiei de la pct. d), în care acestea trebuie să fie depuse în cel mult 10 zile calendaristice de la constatarea situaţiei reclamate, un reclamant putând formula mai multe reclamaţii, pe subiecte diferite, sau pe acelaşi subiect, când situaţia reclamată se repetă, independent de stadiul şi/sau modul de rezolvare a reclamaţiilor anterioare.

 

Reclamaţiile pot fi depuse direct la secretariatul INCD “URBAN-INCERC“ sau pot fi transmise prin mijloace de comunicare uzuale (poştă, fax, electronic), cu condiţia ca data de primire la ON LABORATOARE URBAN-INCERC să se încadreze în termenele prevăzute mai sus, în situaţiile date.

 

Reclamaţiile se adresează Directorului General INCD “URBAN-INCERC” şi, pentru a fi validate, trebuie să conţină următoarele informaţii, după caz:

 

 1. identificarea reclamantului (denumirea, adresa, telefon, fax, e-mail, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului, codul unic de identificare, contul IBAN şi banca, numele şi funcţia reprezentantului legal);
 2. descrierea sintetică a apelui sau reclamaţiei şi identificarea exactă a organizaţiei ale cărei acţiuni sau produse se reclamă;
 3. după caz, identificarea reglementărilor legale şi/sau a documentelor ON LABORATOARE URBAN-INCERC încălcate (contracte, rapoarte informative ce cuprind sinteza rezultatelor încercărilor, decizia de acordare a rapoartelor de încercare privind evaluarea şi verificarea constanţei performanţei);
 4. documentele anexate pentrususţinerea apelului sau reclamaţiei;
 5. data întocmirii;
 6. numele şi semnătura reprezentantului legal al apelantului/reclamantului.

Contact

Ec., Mat. Veronica Paduraru

 • Tel.: +4.021.627.27.40
 • Fax: +4.021.255.18.52
 • E-mail: urban-incerc@incd.ro

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off