full
color
#d9d9d9
https://www.incd.ro/wp-content/themes/smartbox-installable/
https://www.incd.ro/
#003366
style3
INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE ÎN CONSTRUCȚII, URBANISM ȘI DEZVOLTARE TERITORIALĂ DURABILĂ URBAN-INCERC

Organismul de certificare produse

Organismul de certificare produse

OCP-150x150

Acreditat RENAR – Certificat nr. ON 097 / 31-07-2018  Notificare: Detalii aici

 

Acreditat RENAR Certificat nr. PR 094 din 22-03-2018 - Detalii aici: Notificare: Detalii aici

 

 

ORGANISMUL DE CERTIFICARE PRODUSE INCD URBAN-INCERC, denumit în continuare OCP-INCD URBAN-INCERC furnizează servicii de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii în conformitate cu Regulamentul (UE) Nr. 305/2011 de stabilire a unor condiţii armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcţii, într-unul din sistemele de evaluare şi verificare a constanţei performanţei 1,1+ şi 2+.

 

OCP-INCD URBAN-INCERC oferă servicii cu obiectivitate şi înalt profesionalism, asigurând:

 

 1. confidenţialitatea tuturor informaţiilor şi datelor obţinute în toate etapele procesului de certificare şi supraveghere;
 2. accesul nediscriminatoriu al tuturor solicitantilor la serviciile de certificare;
 3. imparţialitate şi independenta, fără ca nici un interes să predomine;
 4. actualizarea conditiilor de certificare ori de cate ori apar modificari în reglementarile nationale referitoare la certificarea conformitatii produselor sau la acreditarea organismelor;
 5. executarea încercărilor în laboratoarele proprii, acreditate RENAR

DOMENII DE COMPETENȚĂ

Etapele procesului de certificare

Inițierea certificării

Înainte de iniţierea certificării, pot avea loc contacte preliminare între potenţialii solicitanţi şi OCP – INCD “URBAN-INCERC” în vederea informării specifice a acestora. În acest scop, este pus la dispoziţia celor interesaţi formularul de „Cerere de ofertă pentru certificare produse”, cod F-01-PCP 01 şi chestionarul de evaluare preliminară F-02-PCP 01.Dacă solicitantul este de acord cu oferta primită pentru iniţierea unei certificări, trebuie să transmită către OCP – INCD “URBAN-INCERC” o Cerere oficială pentru certificare produse, utilizând formularul cod F-03-PCP 01.

Se întocmeşte câte o Cerere oficială pentru fiecare domeniu al certificării solicitat. Cererea oficială trebuie depusă la secretariatul OCP – INCD “URBAN-INCERC”, precum şi documentele/înregistrările relevante pentru sistemul de certificare aplicat, indicate în „Lista documentelor solicitate pentru certificarea produselor”, cod F-04-PCP 01.La depunere, toate formularele asociate completate, şi toate documentele sunt însoţite de Lista documentelor depuse F-05-PCP 01, la sediul OCP precum şi să achite pe baza facturii emise de OCP – INCD “URBAN-INCERC”, tariful pentru iniţierea certificării produsului.

Cererea oficială este analizată de OCP – INCD “URBAN-INCERC” pentru a stabili condiţiile operaţionale aplicabile pentru certificare şi dacă acestea pot fi efectiv aplicate. În funcţie de rezultatul analizei, cererea poate fi acceptată sau respinsă. Solicitantul va fi informat în scris despre acceptarea/respingerea cererii oficiale. În cazul respingerii, se menţionează motivele justificative relevante.

În cazul acceptării, este deschis un Dosar de certificare produse şi este întocmit contractul de certificare.

Formulare:


Pregătirea evaluării produsului

În urma examinării documentaţiei tehnice, OCP-INCD URBAN-INCERC întocmeşte un raport de evaluare a documentelor care va fi transmis solicitantului.

În cazul în care, în urma examinării documentaţiei au fost constatate neconformităti, solicitantul are obligatia stabilirii şi implementării acţiunilor corective.

Trecerea la etapa următoare este condiţionată de implementarea acţiunilor corective pentru fiecare dintre neconformităţi.

După rezolvarea neconformităţilor se va conveni de comun acord cu solicitantul data la care acesta apreciaza ca posibila, desfăşurarea auditului de certificare.


Auditul de certificare

La data stabilita echipa de audit realizeaza auditul de certificare conform Planului de audit.

Auditul de certificare are ca scop examinarea implementarii si eficientei Sistemului de Management în activităţile de realizare şi verificare a produsului.

Durata auditului este direct influenţata de numărul domeniilor pentru care se solicit certificarea şi numărul filialelor/punctelor de lucru.

Cu ocazia auditului de certificare sunt prelevate eşantioane de produs în vederea efectuării încercarilor de tip în laborator.

Dacă pe parcursul auditului de certificare sunt depistate neconformităţi, echipa de audit recomandă acordarea certificării pentru produsul respectiv dupa ce au fost implementate acţiunile corective pentru rezolvarea tuturor neconformităţilor.


Evaluarea finala și decizia privind acordarea certificării

Decizia privind acordarea certificării unui produs se bazează, în principal, pe informaţiile rezultate pe parcursul procesului de evaluare, dar pot fi luate în considerare orice alte informaţii relevante. Informaţiile obţinute din alte surse decât procesul de evaluare ca atare vor fi puse la dispoziţia solicitantului înainte de adoptarea deciziei, oferindu-i acestuia posibilitatea de a-şi prezenta propriile opinii, care vor fi luate în considerare la adoptarea deciziei privind certificarea.

Dosarul tehnic de certificare, care include toate documentele şi înregistrările generate şi/sau colectate pe parcursul procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei, este analizat în cadrul Comitetului Tehnic, constituit la nivel de INCD URBAN-INCERC din specialisti care nu au participat la evaluarea propriu zisa a dosarului.

Comitetul Tehnic verifică adecvarea dovezilor cantitative şi calitative referitoare la obiectul certificării pentru luarea deciziei, pe de o parte, şi pentru demonstrarea conformităţii cu cerinţele specificate, pe de altă parte.

Decizia finala privind acordarea certificarii produsului apartine şefului organismului.

Deciziile privind certificarea sunt aduse la cunoştinţa solicitantului, în cazul unei decizii de neacordare a certificării fiindu-i comunicate motivele care au condus la decizia respectivă şi condiţiile în care poate face apel împotriva acesteia.


Emiterea dovezilor oficiale de certificare a produsului

După acordarea certificatului de constanţă a performanţei/ certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică, Organismul de Certificare Produse publică   pe pagina web a acestuia,  informaţiile relevante referitoare la produsele certificate, la producătorii şi locurile lor de producţie, la documentele normative relevante şi la dovezile oficiale de certificare aferente, la acordarea iniţială a certificării şi apoi potrivit evoluţiei statutului certificării (menţinere, suspendare, modificare etc.).


Supravegherea agenților economici

Supravegherea continuă a produsului certificat începe de la data emiterii deciziei de acordare a certificării şi încetează la încheierea ciclului de certificare de 3 ani sau atunci când se retrage certificarea acordată. Pe parcursul supravegherii au loc acţiuni cu o frecvenţă planificată, denumite evaluări curente de supraveghere, şi pot avea loc acţiuni neplanificate, denumite evaluări suplimentare.

Evaluările curente de supraveghere se bazează, în funcţie de sistemul de certificare produse aplicat, pe activităţi de determinare constând din inspecţii de rutină ale locului de producţie şi ale CPF (sistemele 1+, 1, 2+) şi încercări prin sondaj pe eşantioane prelevate din fabrică sau de pe piaţă (sistemul 1+), precum şi, indiferent de sistemul aplicat, pe alte activităţi de supraveghere (în principal, cu privire la verificarea modului de răspuns al solicitantului la sarcinile ce-i revin în cadrul procesului de certificare).


Certificatul

CERTIFICATUL DE CONSTANŢĂ A PERFORMANŢEI / CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Certificatul eliberat  de Organismul de Certificare Produse OCP-INCD URBAN-INCERC acordat unui agent economic are o perioadă de valabilitate de 3 ani.

În perioada de valabilitate a certificatului, titularul are obligaţia de a mentine constanţa performanţei de la data acordării certificatului şi să respecte condiţiile contractuale şi obligaţiile.

Deţinătorul unui certificat de constanţă a performanţei/certificate de conformitate al controlului producţiei în fabrică poate solicita extinderea/reducerea Listei domeniilor în perioada valabilităţii certificării.

Înainte de expirarea valabilitătii certificatului cu min. 6 luni, dacă se doreşte recertificarea produsului, posesorul de certificat trebuie să-si exprime oficial intenţia după care se încheie un nou contract şi se reia procesul de recertificare.

Deţinătorul de certificat dacă doreşte să renunţe la certificat înainte de expirarea sa, va transmite Organismului de Certificare Produse certificatul în original şi scrisoarea în care sunt specificate motivele renunţării.

Organismul de Certificare poate suspenda/retrage certificatul de constanţă a performanţei/certificatul de conformitate al controlului producţiei în fabrică dacă în urma evaluării la auditurile de supraveghere se constată că agentul economic nu a respectat conditţiile prevazute contractual de menţinere a certificării.

Utilizarea abuzivă a licenţei, a certificatului de constanţă a performanţei/certificatului de conformitate al controlului producţiei în fabrică şi a mărcilor de conformitate dă dreptul Organismului de Certificare Produse să ia măsuri administrative privind publicarea abaterii sau conform legislatiei în vigoare să înainteze acţiune juridică.


Declaraţia de politică privind tarifele de certificare

Prin sistemul propriu de certificare, OCP INCD URBAN-INCERC asigură accesul tuturor furnizorilor de produse aflate în domeniul său de certificare, în aceleaşi condiţii financiare, fără nici o discriminare, indiferent de mărimea clientului sau de forma sa de proprietate.

Între potenţialii solicitanţi şi OCP – INCD URBAN-INCERC pot avea loc contacte preliminare în vederea informării specifice a acestora şi prin sistemul cerere-ofertă sunt făcute cunoscute toate detaliile necesare inclusiv tarifele aferente fiecărei etape din procesul de certificare.

Fiecare etapă este decontabilă distinct şi poate să fie parte fixă sau poate să varieze, în funcţie de complexitate, de numărul de puncte de lucru, de numărul de familii de produse ce se doresc a fi certificate, dacă există sau nu un sistem al calităţii implementat.

Valoric, contractul de bază acoperă, atât în etapa de certificare cât şi în etapa de supraveghere, activităţile specifice curente cu excepţia încercărilor, care sunt cele practicate de fiecare  laborator în parte.

Valoarea aferentă încercărilor, atât pentru etapa de certificare, cât şi pentru etapa de supraveghere, se determină de la caz la caz şi se stabileşte prin acte adiţionale la contractul de bază. De asemenea, valoarea aferentă unor eventuale evaluări suplimentare se stabileşte prin acte adiţionale la contractul de bază.

Numărul de zile necesare auditului de certificare sunt stabilite în funcţie de numărul de familii de produse care se doresc a fi certificate şi de punctele de lucru unde se realizează produsul.

Costurile aferente eşantioanelor de încercat, inclusiv ambalarea şi transportul acestora se suportă direct de solicitant.

La cheltuielile prevăzute la fiecare sistem de evaluare şi verificare al constanţei performanţei se adaugă cheltuielile de deplasare, masă şi cazare pentru echipa de audit.

NOTĂ:

Preţurile se vor factura în lei la cursul de referinţă comunicat de BNR în ziua plăţii.


Drepturi şi obligaţii

SOLICITANTUL certificării are următoarele drepturi:

 1. de a avea acces la toate informaţiile legate de activitatea de certificare aplicabile produsului pentru care a solicitat sau obţinut certificarea şi de a alege, în cunoştinţă de cauză, sistemul de certificare aplicabil.
 2. de a negocia, în limitele prevăzute de procedurile OCP – INCD “URBAN-INCERC”, termenele scadente aferente desfăşurării diferitelor faze ale procesului de certificare.
 3. de a recuza, în limitele şi în condiţiile prevăzute de procedurile OCP – INCD “URBAN-INCERC”, componenţa echipei de evaluare şi/sau laboratoarele de încercări subcontractante.
 4. de a solicita echipei de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC”, pe perioada desfăşurării inspecţiilor la locurile de producţie, respectarea regulamentului propriu de ordine interioară şi a normelor de securitate a muncii specifice, fără a fi însă afectate obiectivele inspecţiei.
 5. de a solicita şi primi, din partea echipei de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC”, lămuriri şi explicaţii pentru însuşirea neconformităţilor şi a altor deficienţe constatate pe parcursul procesului de evaluare.
 6. de a face, în limitele şi în condiţiile prevăzute de procedurile OCP – INCD “URBAN-INCERC”, apeluri împotriva deciziilor privind certificarea adoptate de OCP – INCD “URBAN-INCERC” şi/sau reclamaţii în legătură cu alte aspecte din activitatea de certificare a OCP – INCD “URBAN-INCERC”.
 7. de a primi, ca dovezi oficiale privind certificarea, declaraţie de performanţă produs
 8. de a face referire la certificarea obţinută, numai în perioada de valabilitate a certificării şi numai pentru produsele care sunt acoperite de certificare.
 9. la publicitate în legătură produsele certificate.
 10. de a renunţa la certificare, prin notificarea OCP – INCD “URBAN-INCERC” cu minimum 30 de zile înainte.

SOLICITANTUL certificării are următoarele obligaţii:

 1. de a îndeplini condiţiile de certificare, stabilite de OCP – INCD “URBAN-INCERC”, pentru acordarea şi menţinerea certificării.
 2. de a achita în avans valorile aferente fiecărei faze decontabile a procesului de certificare
 3. de a documenta, implementa şi menţine un sistem de control al producţiei în fabrică (CPF), care să conţină toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor specificate pentru produs, producţie şi sistemul de control al producţiei şi să permită verificarea realizării caracteristicilor cerute pentru produs şi a modului efectiv de operare a procesului de producţie şi/sau a sistemului de control al producţiei în fabrică.
 4. să permită, fără a fi înştiinţat în prealabil, intrarea echipei de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC” în oricare din locaţiile incluse în domeniul de certificare şi oricând în timpul orelor de lucru şi accesul echipei la toate informaţiile relevante despre produs şi/sau CPF aferent, precum şi să asigure asistenţa adecvată, în special pentru eşantionare, dacă este cazul.
 5. de a asigura, pe cheltuiala sa, prelevarea din fabrică şi/sau, când este cazul, de pe piaţă, a eşantioanelor pentru certificare, ambalarea lor, transportul eşantioanelor-probă la laboratoarele de încercări şi păstrarea eşantioanelor-martor.
 6. de a efectua toate încercările, inspecţiile şi verificările aferente CPF şi de a suporta costurile aferente tuturor încercărilor efectuate de OCP – INCD “URBAN-INCERC” pentru certificare şi menţinerea certificării.
 7. de a pune la dispoziţia echipei de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC” toate documentele şi înregistrările solicitate şi de a furniza toate informaţiile solicitate, în scopul clarificării tuturor aspectelor legate de conformitatea produsului, pentru scopurile certificării (încercări, inspecţie, evaluare, supraveghere, reevaluare) şi la soluţionarea reclamaţiilor primite de OCP – INCD “URBAN-INCERC” în legătură cu produsul.
 8. de a instrui echipa de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC”, atunci când şi acolo unde este cazul, cu privire la normele de securitate a muncii specifice şi de a asigura echipamentul de protecţie adecvat.
 9. de a informa în timp util echipa de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC” asupra oricăror condiţii particulare survenite care ar putea afecta accesul şi modul de desfăşurare a activităţilor la locurile de producţie ce urmează a fi inspectate.
 10. de a informa OCP – INCD “URBAN-INCERC”, în scris, asupra oricărei modificări pe care intenţionează să o aducă produsului certificat, inclusiv procesului de producţie sau sistemului de control al producţiei în fabrică, care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele specificate, şi de a nu furniza produse modificate fără acceptul OCP – INCD “URBAN-INCERC”.
 11. de a respecta integral cerinţele şi condiţiile stabilite de OCP – INCD “URBAN-INCERC” cu privire la utilizarea certificatelor emise de OCP- „INCD URBAN-INCERC”.
 12. de a se conforma politicilor de tranziţie stabilite de OCP – INCD “URBAN-INCERC” în cazul modificării specificaţiilor tehnice de referinţă sau a condiţiilor de certificare.
 13. de a furniza OCP – INCD “URBAN-INCERC”, la solicitarea acestuia, informaţii complete privind producţia şi comercializarea produselor certificate.
 14. de a nu exercita nici un fel de presiuni sau influenţe asupra personalului OCP – INCD “URBAN-INCERC” şi/sau asupra subcontractanţilor implicaţi direct sau indirect în procesul de certificare.
 15. de a menţine înregistrări adecvate ale reclamaţiilor primite în legătură cu conformitatea produsului certificat şi de a le pune la dispoziţia OCP – INCD “URBAN-INCERC”, la cerere.
 16. să întreprindă acţiuni corective adecvate pentru eliminarea neconformităţilor şi oricăror alte deficienţe care afectează conformitatea cu cerinţele specificate pentru certificare, depistate în urma reclamaţiilor sau altor verificări interne sau externe, şi să documenteze acţiunile întreprinse.

Solicitatul are suplimentar şi toate celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg ca efect al legislaţiei în vigoare sau din prevederile documentelor OCP – INCD “URBAN-INCERC” aplicabile.

OCP – INCD “URBAN-INCERC” are următoarele drepturi:

 1. de a stabili şi modifica reguli şi criterii de certificare a produselor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor şi ghidurilor aplicabile activităţii de certificare produse, ale specificaţiilor tehnice de referinţă pentru produse şi ale politicilor proprii.
 2. de a stabili şi modifica tarifele pentru activităţi specifice, luând în considerare prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor şi ghidurilor aplicabile activităţii de certificare produse, ale specificaţiilor tehnice de referinţă pentru produse şi ale politicilor proprii.
 3. de a avea acces la toate locurile, documentele şi înregistrările, aflate în posesia solicitantului, care conţin informaţii relevante pentru procesul de evaluare.
 4. de a obţine informaţii despre statutul juridic, funcţionarea şi activitatea solicitantului, precum şi despre produsul certificat, pe orice cale legală.
 5. de a utiliza, pentru luarea deciziei privind certificarea, orice informaţii pe care le consideră relevante, obţinute în cadrul şi în afara procesului de evaluare.
 6. de a decide în legătură cu necesitatea efectuării de evaluări suplimentare, inclusiv amploarea acestora, în următoarele situaţii:
  1. pentru a verifica implementarea corecţiilor şi/sau a acţiunilor corective stabilite de solicitant pentru eliminarea neconformităţilor şi a altor deficienţe identificate de OCP – INCD “URBAN-INCERC”;
  2. pentru investigaţii în urma apelurilor şi reclamaţiilor;
  3. pentru clarificarea unor situaţii care au condus la amânarea deciziei privind certificarea;
  4. în cazul notificării de către solicitant a intenţiilor de modificare a produsului, procesului de producţie şi/sau sistemului de control al producţiei în fabrică;
  5. în cazul solicitărilor de extindere a domeniului certificării, dacă cererea este integrată în Dosarul de certificare existent;
  6. pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru ridicarea suspendării certificării;
  7. atunci când OCP – INCD “URBAN-INCERC” constată sau este sesizat asupra încălcării de către solicitant a condiţiilor în care s-a acordat certificarea;
  8. atunci când intervin modificări ale cerinţelor de certificare;
  9. atunci când OCP – INCD “URBAN-INCERC” ia cunoştinţă că există reclamaţii întemeiate ale terţilor referitoare la produsele certificate.
 7. de a decide asupra acordării/neacordării, menţinerii, extinderii sau reducerii domeniului, suspendării, ridicării suspendării şi retragerii certificării, după caz.
 8. deţine dreptul de proprietate asupra certificatelor eliberate şi are dreptul de a recupera certificatele la încetarea valabilităţii acestora.

OCP – INCD “URBAN-INCERC” are următoarele obligaţii:

 1. de a face cunoscute regulile, cerinţele şi condiţiile specifice de certificare a produselor, criteriile de aprobare şi tarifele pentru activităţi specifice.
 2. de a pune la dispoziţia solicitantului documentele informative şi operaţionale necesare aflate în vigoare şi de a informa solicitantul, în timp util, asupra oricăror modificări survenite în legătură cu cerinţele de certificare.
 3. de a transmite solicitantului toate rapoartele rezultate pe parcursul procesului de evaluare şi, pentru certificările valabile, dovezile oficiale de certificare corespunzătoare.
 4. de a utiliza pentru activităţile specifice numai personal şi subcontractanţi având competenţa tehnică şi profesională adecvată, recunoscută printr-o evaluare specifică.
 5. de a informa solicitantul în legătură cu informaţiile pe care le va face disponibile public cu referire la obiectul şi statutul certificării şi, cu excepţia acestora, a cazurilor prevăzute de lege şi a informaţiilor pe care solicitantul însuşi le face disponibile public sau sunt convenite prin acord între OCP – INCD “URBAN-INCERC” şi solicitant ca fiind disponibile public, de a asigura tratarea cu deplină confidenţialitate a tuturor informaţiilor obţinute pe parcursul procesului de certificare, în legătură cu solicitantul şi obiectul supus certificării.
 6. de a stabili politici şi perioade de tranziţie pentru trecerea la noi condiţii de certificare şi de a le comunica solicitantului.
 7. de a se conforma, în cursul inspecţiilor la locurile de producţie, regulamentelor interne ale solicitantului şi normelor specifice de securitate a muncii aplicabile.
 8. de a furniza reprezentanţilor solicitantului, prin echipele de evaluare, toate explicaţiile şi lămuririle necesare în vederea înţelegerii şi însuşirii de către aceştia a neconformităţilor şi altor deficienţe constatate pe parcursul procesului de evaluare.

OCP – INCD “URBAN-INCERC” are dreptul şi obligaţia de a efectua publicitate asupra certificărilor acordate şi a statutului de valabilitate a acestora, precum şi toate celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg ca efect al legislaţiei în vigoare, al statutului său de organism de certificare sau din prevederile documentelor OCP – INCD “URBAN-INCERC” aplicabile.


Tratarea reclamaţiilor şi apelurilor

OCP asigură tratarea reclamaţiilor şi apelurilor primite de la clienţi sau de la terţe părţi, referitoare la certificare sau la orice alte aspecte conexe, în cadrul unui proces adecvat de primire, evaluare şi luare a deciziei de soluţionare.

Procedura se aplică la:

 1. tratarea apelurilor împotriva deciziilor privind certificarea luate de OCP- INCD “URBAN-INCERC”;
 2. tratarea reclamaţiilor referitoare la activitatea OCP- INCD “URBAN-INCERC” de certificare a produselor;
 3. tratarea reclamaţiilor referitoare la clienţii certificaţi/produsele certificate de OCP- INCD “URBAN-INCERC”.

Reclamaţia sau apelul poate fi formulată o singură dată şi trebuie să fie depusă la OCP- INCD “URBAN-INCERC” în cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care petentul a luat cunoştinţă de decizia contestată, sau pot fi transmise prin mijloace de comunicare uzuale (poştă, fax, electronic), cu condiţia ca data de primire la OCP- INCD “URBAN-INCERC” să se încadreze în termenele prevăzute mai sus, în situaţiile date.

Se pot face reclamaţii în legătură cu:

 • a) întârzieri nejustificate ale procesului de certificare, din vina organismului;
 • b) prestaţia generală şi/sau performanţa auditorilor/evaluatorilor pe parcursul proceselor de certificare/recertificare, inclusiv în perioadele de supraveghere;
 • c) alte aspecte privind buna funcţionare a OCP- INCD “URBAN-INCERC”;
 • d) activităţi şi acţiuni ale clienţilor certificaţi care contravin regulilor/procedurilor făcute publice de către OCP- INCD “URBAN-INCERC”.

Reclamaţiile pot fi depuse oricând, cu excepţia situaţiei de la lit. d) de mai sus, în care reclamaţiile trebuie să fie depuse la OCP- INCD “URBAN-INCERC” în cel mult 10 zile calendaristice de la constatarea situaţiei reclamate.

Un reclamant poate formula mai multe reclamaţii, fie pe subiecte diferite, fie pe un acelaşi subiect atunci când situaţia reclamată se repetă, indiferent de stadiul şi/sau modul de rezolvare a reclamaţiilor anterioare.

Se pot face apeluri împotriva deciziilor luate de OCP- INCD “URBAN-INCERC” în legătură cu:

 1. refuzul de acceptare a unei cereri de certificare;
 2. neacordarea certificării iniţiale/recertificării;
 3. neacordarea extinderii sau restrângerii domeniului de certificare;
 4. suspendarea certificării;
 5. retragerea certificării;
 6. soluţionarea reclamaţiilor referitoare la activitatea de certificare desfăşurată de OCP- INCD “URBAN-INCERC”.

Apelurile şi reclamaţiile se adresează Directorului General INCD “URBAN-INCERC” şi, pentru a fi validate, trebuie să conţină următoarele informaţii, după caz:

 1. identificarea petentului (denumirea, adresa, telefon, fax, e-mail, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului, codul unic de identificare, contul IBAN şi banca, numele şi funcţia reprezentantului legal);
 2. tipul petiţiei (apel sau reclamaţie, după caz);
 3. subiectul petiţiei (în descriere sintetică) şi, când este cazul, identificarea exactă a organizaţiei ale cărei acţiuni, lucrări sau produse se reclamă;
 4. prezentarea detaliată a situaţiei de fapt (data şi împrejurările în care s-a produs, persoane vinovate de producerea nemulţumirii etc.);
 5. după caz, identificarea reglementărilor legale şi/sau a documentelor OCP- INCD “URBAN-INCERC” încălcate (respectiv informaţiile transmise prin Mapele de documente informative, contracte, rapoarte de eşantionare, încercare, inspecţie, evaluare ori corespondenţa referitoare la procesul de certificare, decizia de certificare ori programul de supraveghere);
 6. motivul depunerii petiţiei;
 7. documente depuse în susţinerea petiţiei;
 8. data întocmirii;
 9. numele şi semnătura reprezentantului legal.

Procesul de tratare a reclamaţiilor şi a apelurilor include următoarele:

 1. primirea, înregistrarea, validarea şi păstrarea tuturor apelurilor şi reclamaţiilor primite referitoare la procesul de certificare şi, respectiv, la produsele certificate sau titularii certificărilor;
 2. investigarea apelurilor şi reclamaţiilor validate, pentru a decide acţiunile de întreprins ca răspuns la acestea;
 3. realizarea corecţiilor şi acţiunilor corective adecvate, documentarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea eficacităţii lor;
 4. înştiinţarea apelantului/reclamantului asupra deciziei de soluţionare, a acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor acestora, pe parcursul şi la finalizarea procesului de tratare.


Lista clienţilor certificaţi

Your Special Tab Content Here.


Contact

Ing. Ec., Mat. Veronica Paduraru

 • Telefon:  +4.021.627.27.40
  Fax:          +4.021.255.18.52
 • E-mail:    urban-incerc@incd.ro


DOMENII DE COMPETENȚĂ

Etapele procesului de certificare

Inițierea certificării

Înainte de iniţierea certificării, pot avea loc contacte preliminare între potenţialii solicitanţi şi OCP – INCD “URBAN-INCERC” în vederea informării specifice a acestora. În acest scop, este pus la dispoziţia celor interesaţi formularul de „Cerere de ofertă pentru certificare produse”, cod F-01-PCP 01 şi chestionarul de evaluare preliminară F-02-PCP 01.Dacă solicitantul este de acord cu oferta primită pentru iniţierea unei certificări, trebuie să transmită către OCP – INCD “URBAN-INCERC” o Cerere oficială pentru certificare produse, utilizând formularul cod F-03-PCP 01.

Se întocmeşte câte o Cerere oficială pentru fiecare domeniu al certificării solicitat. Cererea oficială trebuie depusă la secretariatul OCP – INCD “URBAN-INCERC”, precum şi documentele/înregistrările relevante pentru sistemul de certificare aplicat, indicate în „Lista documentelor solicitate pentru certificarea produselor”, cod F-04-PCP 01.La depunere, toate formularele asociate completate, şi toate documentele sunt însoţite de Lista documentelor depuse F-05-PCP 01, la sediul OCP precum şi să achite pe baza facturii emise de OCP – INCD “URBAN-INCERC”, tariful pentru iniţierea certificării produsului.

Cererea oficială este analizată de OCP – INCD “URBAN-INCERC” pentru a stabili condiţiile operaţionale aplicabile pentru certificare şi dacă acestea pot fi efectiv aplicate. În funcţie de rezultatul analizei, cererea poate fi acceptată sau respinsă. Solicitantul va fi informat în scris despre acceptarea/respingerea cererii oficiale. În cazul respingerii, se menţionează motivele justificative relevante.

În cazul acceptării, este deschis un Dosar de certificare produse şi este întocmit contractul de certificare.

Formulare:


Pregătirea evaluării produsului

În urma examinării documentaţiei tehnice, OCP-INCD URBAN-INCERC întocmeşte un raport de evaluare a documentelor care va fi transmis solicitantului.

În cazul în care, în urma examinării documentaţiei au fost constatate neconformităti, solicitantul are obligatia stabilirii şi implementării acţiunilor corective.

Trecerea la etapa următoare este condiţionată de implementarea acţiunilor corective pentru fiecare dintre neconformităţi.

După rezolvarea neconformităţilor se va conveni de comun acord cu solicitantul data la care acesta apreciaza ca posibila, desfăşurarea auditului de certificare.


Auditul de certificare

La data stabilita echipa de audit realizeaza auditul de certificare conform Planului de audit.

Auditul de certificare are ca scop examinarea implementarii si eficientei Sistemului de Management în activităţile de realizare şi verificare a produsului.

Durata auditului este direct influenţata de numărul domeniilor pentru care se solicit certificarea şi numărul filialelor/punctelor de lucru.

Cu ocazia auditului de certificare sunt prelevate eşantioane de produs în vederea efectuării încercarilor de tip în laborator.

Dacă pe parcursul auditului de certificare sunt depistate neconformităţi, echipa de audit recomandă acordarea certificării pentru produsul respectiv dupa ce au fost implementate acţiunile corective pentru rezolvarea tuturor neconformităţilor.


Evaluarea finala și decizia privind acordarea certificării

Decizia privind acordarea certificării unui produs se bazează, în principal, pe informaţiile rezultate pe parcursul procesului de evaluare, dar pot fi luate în considerare orice alte informaţii relevante. Informaţiile obţinute din alte surse decât procesul de evaluare ca atare vor fi puse la dispoziţia solicitantului înainte de adoptarea deciziei, oferindu-i acestuia posibilitatea de a-şi prezenta propriile opinii, care vor fi luate în considerare la adoptarea deciziei privind certificarea.

Dosarul tehnic de certificare, care include toate documentele şi înregistrările generate şi/sau colectate pe parcursul procesului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei, este analizat în cadrul Comitetului Tehnic, constituit la nivel de INCD URBAN-INCERC din specialisti care nu au participat la evaluarea propriu zisa a dosarului.

Comitetul Tehnic verifică adecvarea dovezilor cantitative şi calitative referitoare la obiectul certificării pentru luarea deciziei, pe de o parte, şi pentru demonstrarea conformităţii cu cerinţele specificate, pe de altă parte.

Decizia finala privind acordarea certificarii produsului apartine şefului organismului.

Deciziile privind certificarea sunt aduse la cunoştinţa solicitantului, în cazul unei decizii de neacordare a certificării fiindu-i comunicate motivele care au condus la decizia respectivă şi condiţiile în care poate face apel împotriva acesteia.


Emiterea dovezilor oficiale de certificare a produsului

După acordarea certificatului de constanţă a performanţei/ certificatului de conformitate a controlului producţiei în fabrică, Organismul de Certificare Produse publică   pe pagina web a acestuia,  informaţiile relevante referitoare la produsele certificate, la producătorii şi locurile lor de producţie, la documentele normative relevante şi la dovezile oficiale de certificare aferente, la acordarea iniţială a certificării şi apoi potrivit evoluţiei statutului certificării (menţinere, suspendare, modificare etc.).


Supravegherea agenților economici

Supravegherea continuă a produsului certificat începe de la data emiterii deciziei de acordare a certificării şi încetează la încheierea ciclului de certificare de 3 ani sau atunci când se retrage certificarea acordată. Pe parcursul supravegherii au loc acţiuni cu o frecvenţă planificată, denumite evaluări curente de supraveghere, şi pot avea loc acţiuni neplanificate, denumite evaluări suplimentare.

Evaluările curente de supraveghere se bazează, în funcţie de sistemul de certificare produse aplicat, pe activităţi de determinare constând din inspecţii de rutină ale locului de producţie şi ale CPF (sistemele 1+, 1, 2+) şi încercări prin sondaj pe eşantioane prelevate din fabrică sau de pe piaţă (sistemul 1+), precum şi, indiferent de sistemul aplicat, pe alte activităţi de supraveghere (în principal, cu privire la verificarea modului de răspuns al solicitantului la sarcinile ce-i revin în cadrul procesului de certificare).

Certificatul

CERTIFICATUL DE CONSTANŢĂ A PERFORMANŢEI / CERTIFICATUL DE CONFORMITATE AL CONTROLULUI PRODUCŢIEI ÎN FABRICĂ

Certificatul eliberat  de Organismul de Certificare Produse OCP-INCD URBAN-INCERC acordat unui agent economic are o perioadă de valabilitate de 3 ani.

În perioada de valabilitate a certificatului, titularul are obligaţia de a mentine constanţa performanţei de la data acordării certificatului şi să respecte condiţiile contractuale şi obligaţiile.

Deţinătorul unui certificat de constanţă a performanţei/certificate de conformitate al controlului producţiei în fabrică poate solicita extinderea/reducerea Listei domeniilor în perioada valabilităţii certificării.

Înainte de expirarea valabilitătii certificatului cu min. 6 luni, dacă se doreşte recertificarea produsului, posesorul de certificat trebuie să-si exprime oficial intenţia după care se încheie un nou contract şi se reia procesul de recertificare.

Deţinătorul de certificat dacă doreşte să renunţe la certificat înainte de expirarea sa, va transmite Organismului de Certificare Produse certificatul în original şi scrisoarea în care sunt specificate motivele renunţării.

Organismul de Certificare poate suspenda/retrage certificatul de constanţă a performanţei/certificatul de conformitate al controlului producţiei în fabrică dacă în urma evaluării la auditurile de supraveghere se constată că agentul economic nu a respectat conditţiile prevazute contractual de menţinere a certificării.

Utilizarea abuzivă a licenţei, a certificatului de constanţă a performanţei/certificatului de conformitate al controlului producţiei în fabrică şi a mărcilor de conformitate dă dreptul Organismului de Certificare Produse să ia măsuri administrative privind publicarea abaterii sau conform legislatiei în vigoare să înainteze acţiune juridică.

Declaraţia de politică privind tarifele de certificare

Prin sistemul propriu de certificare, OCP INCD URBAN-INCERC asigură accesul tuturor furnizorilor de produse aflate în domeniul său de certificare, în aceleaşi condiţii financiare, fără nici o discriminare, indiferent de mărimea clientului sau de forma sa de proprietate.

Între potenţialii solicitanţi şi OCP – INCD URBAN-INCERC pot avea loc contacte preliminare în vederea informării specifice a acestora şi prin sistemul cerere-ofertă sunt făcute cunoscute toate detaliile necesare inclusiv tarifele aferente fiecărei etape din procesul de certificare.

Fiecare etapă este decontabilă distinct şi poate să fie parte fixă sau poate să varieze, în funcţie de complexitate, de numărul de puncte de lucru, de numărul de familii de produse ce se doresc a fi certificate, dacă există sau nu un sistem al calităţii implementat.

Valoric, contractul de bază acoperă, atât în etapa de certificare cât şi în etapa de supraveghere, activităţile specifice curente cu excepţia încercărilor, care sunt cele practicate de fiecare  laborator în parte.

Valoarea aferentă încercărilor, atât pentru etapa de certificare, cât şi pentru etapa de supraveghere, se determină de la caz la caz şi se stabileşte prin acte adiţionale la contractul de bază. De asemenea, valoarea aferentă unor eventuale evaluări suplimentare se stabileşte prin acte adiţionale la contractul de bază.

Numărul de zile necesare auditului de certificare sunt stabilite în funcţie de numărul de familii de produse care se doresc a fi certificate şi de punctele de lucru unde se realizează produsul.

Costurile aferente eşantioanelor de încercat, inclusiv ambalarea şi transportul acestora se suportă direct de solicitant.

La cheltuielile prevăzute la fiecare sistem de evaluare şi verificare al constanţei performanţei se adaugă cheltuielile de deplasare, masă şi cazare pentru echipa de audit.

NOTĂ:

Preţurile se vor factura în lei la cursul de referinţă comunicat de BNR în ziua plăţii.

Drepturi şi obligaţii

SOLICITANTUL certificării are următoarele drepturi:

 1. de a avea acces la toate informaţiile legate de activitatea de certificare aplicabile produsului pentru care a solicitat sau obţinut certificarea şi de a alege, în cunoştinţă de cauză, sistemul de certificare aplicabil.
 2. de a negocia, în limitele prevăzute de procedurile OCP – INCD “URBAN-INCERC”, termenele scadente aferente desfăşurării diferitelor faze ale procesului de certificare.
 3. de a recuza, în limitele şi în condiţiile prevăzute de procedurile OCP – INCD “URBAN-INCERC”, componenţa echipei de evaluare şi/sau laboratoarele de încercări subcontractante.
 4. de a solicita echipei de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC”, pe perioada desfăşurării inspecţiilor la locurile de producţie, respectarea regulamentului propriu de ordine interioară şi a normelor de securitate a muncii specifice, fără a fi însă afectate obiectivele inspecţiei.
 5. de a solicita şi primi, din partea echipei de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC”, lămuriri şi explicaţii pentru însuşirea neconformităţilor şi a altor deficienţe constatate pe parcursul procesului de evaluare.
 6. de a face, în limitele şi în condiţiile prevăzute de procedurile OCP – INCD “URBAN-INCERC”, apeluri împotriva deciziilor privind certificarea adoptate de OCP – INCD “URBAN-INCERC” şi/sau reclamaţii în legătură cu alte aspecte din activitatea de certificare a OCP – INCD “URBAN-INCERC”.
 7. de a primi, ca dovezi oficiale privind certificarea, declaraţie de performanţă produs
 8. de a face referire la certificarea obţinută, numai în perioada de valabilitate a certificării şi numai pentru produsele care sunt acoperite de certificare.
 9. la publicitate în legătură produsele certificate.
 10. de a renunţa la certificare, prin notificarea OCP – INCD “URBAN-INCERC” cu minimum 30 de zile înainte.

SOLICITANTUL certificării are următoarele obligaţii:

 1. de a îndeplini condiţiile de certificare, stabilite de OCP – INCD “URBAN-INCERC”, pentru acordarea şi menţinerea certificării.
 2. de a achita în avans valorile aferente fiecărei faze decontabile a procesului de certificare
 3. de a documenta, implementa şi menţine un sistem de control al producţiei în fabrică (CPF), care să conţină toate elementele, cerinţele şi dispoziţiile adoptate pentru a asigura îndeplinirea cerinţelor specificate pentru produs, producţie şi sistemul de control al producţiei şi să permită verificarea realizării caracteristicilor cerute pentru produs şi a modului efectiv de operare a procesului de producţie şi/sau a sistemului de control al producţiei în fabrică.
 4. să permită, fără a fi înştiinţat în prealabil, intrarea echipei de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC” în oricare din locaţiile incluse în domeniul de certificare şi oricând în timpul orelor de lucru şi accesul echipei la toate informaţiile relevante despre produs şi/sau CPF aferent, precum şi să asigure asistenţa adecvată, în special pentru eşantionare, dacă este cazul.
 5. de a asigura, pe cheltuiala sa, prelevarea din fabrică şi/sau, când este cazul, de pe piaţă, a eşantioanelor pentru certificare, ambalarea lor, transportul eşantioanelor-probă la laboratoarele de încercări şi păstrarea eşantioanelor-martor.
 6. de a efectua toate încercările, inspecţiile şi verificările aferente CPF şi de a suporta costurile aferente tuturor încercărilor efectuate de OCP – INCD “URBAN-INCERC” pentru certificare şi menţinerea certificării.
 7. de a pune la dispoziţia echipei de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC” toate documentele şi înregistrările solicitate şi de a furniza toate informaţiile solicitate, în scopul clarificării tuturor aspectelor legate de conformitatea produsului, pentru scopurile certificării (încercări, inspecţie, evaluare, supraveghere, reevaluare) şi la soluţionarea reclamaţiilor primite de OCP – INCD “URBAN-INCERC” în legătură cu produsul.
 8. de a instrui echipa de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC”, atunci când şi acolo unde este cazul, cu privire la normele de securitate a muncii specifice şi de a asigura echipamentul de protecţie adecvat.
 9. de a informa în timp util echipa de evaluare OCP – INCD “URBAN-INCERC” asupra oricăror condiţii particulare survenite care ar putea afecta accesul şi modul de desfăşurare a activităţilor la locurile de producţie ce urmează a fi inspectate.
 10. de a informa OCP – INCD “URBAN-INCERC”, în scris, asupra oricărei modificări pe care intenţionează să o aducă produsului certificat, inclusiv procesului de producţie sau sistemului de control al producţiei în fabrică, care ar putea afecta conformitatea cu cerinţele specificate, şi de a nu furniza produse modificate fără acceptul OCP – INCD “URBAN-INCERC”.
 11. de a respecta integral cerinţele şi condiţiile stabilite de OCP – INCD “URBAN-INCERC” cu privire la utilizarea certificatelor emise de OCP- „INCD URBAN-INCERC”.
 12. de a se conforma politicilor de tranziţie stabilite de OCP – INCD “URBAN-INCERC” în cazul modificării specificaţiilor tehnice de referinţă sau a condiţiilor de certificare.
 13. de a furniza OCP – INCD “URBAN-INCERC”, la solicitarea acestuia, informaţii complete privind producţia şi comercializarea produselor certificate.
 14. de a nu exercita nici un fel de presiuni sau influenţe asupra personalului OCP – INCD “URBAN-INCERC” şi/sau asupra subcontractanţilor implicaţi direct sau indirect în procesul de certificare.
 15. de a menţine înregistrări adecvate ale reclamaţiilor primite în legătură cu conformitatea produsului certificat şi de a le pune la dispoziţia OCP – INCD “URBAN-INCERC”, la cerere.
 16. să întreprindă acţiuni corective adecvate pentru eliminarea neconformităţilor şi oricăror alte deficienţe care afectează conformitatea cu cerinţele specificate pentru certificare, depistate în urma reclamaţiilor sau altor verificări interne sau externe, şi să documenteze acţiunile întreprinse.

Solicitatul are suplimentar şi toate celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg ca efect al legislaţiei în vigoare sau din prevederile documentelor OCP – INCD “URBAN-INCERC” aplicabile.

OCP – INCD “URBAN-INCERC” are următoarele drepturi:

 1. de a stabili şi modifica reguli şi criterii de certificare a produselor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor şi ghidurilor aplicabile activităţii de certificare produse, ale specificaţiilor tehnice de referinţă pentru produse şi ale politicilor proprii.
 2. de a stabili şi modifica tarifele pentru activităţi specifice, luând în considerare prevederile legislaţiei în vigoare, ale standardelor şi ghidurilor aplicabile activităţii de certificare produse, ale specificaţiilor tehnice de referinţă pentru produse şi ale politicilor proprii.
 3. de a avea acces la toate locurile, documentele şi înregistrările, aflate în posesia solicitantului, care conţin informaţii relevante pentru procesul de evaluare.
 4. de a obţine informaţii despre statutul juridic, funcţionarea şi activitatea solicitantului, precum şi despre produsul certificat, pe orice cale legală.
 5. de a utiliza, pentru luarea deciziei privind certificarea, orice informaţii pe care le consideră relevante, obţinute în cadrul şi în afara procesului de evaluare.
 6. de a decide în legătură cu necesitatea efectuării de evaluări suplimentare, inclusiv amploarea acestora, în următoarele situaţii:
  1. pentru a verifica implementarea corecţiilor şi/sau a acţiunilor corective stabilite de solicitant pentru eliminarea neconformităţilor şi a altor deficienţe identificate de OCP – INCD “URBAN-INCERC”;
  2. pentru investigaţii în urma apelurilor şi reclamaţiilor;
  3. pentru clarificarea unor situaţii care au condus la amânarea deciziei privind certificarea;
  4. în cazul notificării de către solicitant a intenţiilor de modificare a produsului, procesului de producţie şi/sau sistemului de control al producţiei în fabrică;
  5. în cazul solicitărilor de extindere a domeniului certificării, dacă cererea este integrată în Dosarul de certificare existent;
  6. pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor pentru ridicarea suspendării certificării;
  7. atunci când OCP – INCD “URBAN-INCERC” constată sau este sesizat asupra încălcării de către solicitant a condiţiilor în care s-a acordat certificarea;
  8. atunci când intervin modificări ale cerinţelor de certificare;
  9. atunci când OCP – INCD “URBAN-INCERC” ia cunoştinţă că există reclamaţii întemeiate ale terţilor referitoare la produsele certificate.
 7. de a decide asupra acordării/neacordării, menţinerii, extinderii sau reducerii domeniului, suspendării, ridicării suspendării şi retragerii certificării, după caz.
 8. deţine dreptul de proprietate asupra certificatelor eliberate şi are dreptul de a recupera certificatele la încetarea valabilităţii acestora.

OCP – INCD “URBAN-INCERC” are următoarele obligaţii:

 1. de a face cunoscute regulile, cerinţele şi condiţiile specifice de certificare a produselor, criteriile de aprobare şi tarifele pentru activităţi specifice.
 2. de a pune la dispoziţia solicitantului documentele informative şi operaţionale necesare aflate în vigoare şi de a informa solicitantul, în timp util, asupra oricăror modificări survenite în legătură cu cerinţele de certificare.
 3. de a transmite solicitantului toate rapoartele rezultate pe parcursul procesului de evaluare şi, pentru certificările valabile, dovezile oficiale de certificare corespunzătoare.
 4. de a utiliza pentru activităţile specifice numai personal şi subcontractanţi având competenţa tehnică şi profesională adecvată, recunoscută printr-o evaluare specifică.
 5. de a informa solicitantul în legătură cu informaţiile pe care le va face disponibile public cu referire la obiectul şi statutul certificării şi, cu excepţia acestora, a cazurilor prevăzute de lege şi a informaţiilor pe care solicitantul însuşi le face disponibile public sau sunt convenite prin acord între OCP – INCD “URBAN-INCERC” şi solicitant ca fiind disponibile public, de a asigura tratarea cu deplină confidenţialitate a tuturor informaţiilor obţinute pe parcursul procesului de certificare, în legătură cu solicitantul şi obiectul supus certificării.
 6. de a stabili politici şi perioade de tranziţie pentru trecerea la noi condiţii de certificare şi de a le comunica solicitantului.
 7. de a se conforma, în cursul inspecţiilor la locurile de producţie, regulamentelor interne ale solicitantului şi normelor specifice de securitate a muncii aplicabile.
 8. de a furniza reprezentanţilor solicitantului, prin echipele de evaluare, toate explicaţiile şi lămuririle necesare în vederea înţelegerii şi însuşirii de către aceştia a neconformităţilor şi altor deficienţe constatate pe parcursul procesului de evaluare.

OCP – INCD “URBAN-INCERC” are dreptul şi obligaţia de a efectua publicitate asupra certificărilor acordate şi a statutului de valabilitate a acestora, precum şi toate celelalte drepturi şi obligaţii ce decurg ca efect al legislaţiei în vigoare, al statutului său de organism de certificare sau din prevederile documentelor OCP – INCD “URBAN-INCERC” aplicabile.

Tratarea reclamaţiilor şi apelurilor

OCP asigură tratarea reclamaţiilor şi apelurilor primite de la clienţi sau de la terţe părţi, referitoare la certificare sau la orice alte aspecte conexe, în cadrul unui proces adecvat de primire, evaluare şi luare a deciziei de soluţionare.

Procedura se aplică la:

 1. tratarea apelurilor împotriva deciziilor privind certificarea luate de OCP- INCD “URBAN-INCERC”;
 2. tratarea reclamaţiilor referitoare la activitatea OCP- INCD “URBAN-INCERC” de certificare a produselor;
 3. tratarea reclamaţiilor referitoare la clienţii certificaţi/produsele certificate de OCP- INCD “URBAN-INCERC”.

Reclamaţia sau apelul poate fi formulată o singură dată şi trebuie să fie depusă la OCP- INCD “URBAN-INCERC” în cel mult 15 zile lucrătoare de la data la care petentul a luat cunoştinţă de decizia contestată, sau pot fi transmise prin mijloace de comunicare uzuale (poştă, fax, electronic), cu condiţia ca data de primire la OCP- INCD “URBAN-INCERC” să se încadreze în termenele prevăzute mai sus, în situaţiile date.

Se pot face reclamaţii în legătură cu:

 • a) întârzieri nejustificate ale procesului de certificare, din vina organismului;
 • b) prestaţia generală şi/sau performanţa auditorilor/evaluatorilor pe parcursul proceselor de certificare/recertificare, inclusiv în perioadele de supraveghere;
 • c) alte aspecte privind buna funcţionare a OCP- INCD “URBAN-INCERC”;
 • d) activităţi şi acţiuni ale clienţilor certificaţi care contravin regulilor/procedurilor făcute publice de către OCP- INCD “URBAN-INCERC”.

Reclamaţiile pot fi depuse oricând, cu excepţia situaţiei de la lit. d) de mai sus, în care reclamaţiile trebuie să fie depuse la OCP- INCD “URBAN-INCERC” în cel mult 10 zile calendaristice de la constatarea situaţiei reclamate.

Un reclamant poate formula mai multe reclamaţii, fie pe subiecte diferite, fie pe un acelaşi subiect atunci când situaţia reclamată se repetă, indiferent de stadiul şi/sau modul de rezolvare a reclamaţiilor anterioare.

Se pot face apeluri împotriva deciziilor luate de OCP- INCD “URBAN-INCERC” în legătură cu:

 1. refuzul de acceptare a unei cereri de certificare;
 2. neacordarea certificării iniţiale/recertificării;
 3. neacordarea extinderii sau restrângerii domeniului de certificare;
 4. suspendarea certificării;
 5. retragerea certificării;
 6. soluţionarea reclamaţiilor referitoare la activitatea de certificare desfăşurată de OCP- INCD “URBAN-INCERC”.

Apelurile şi reclamaţiile se adresează Directorului General INCD “URBAN-INCERC” şi, pentru a fi validate, trebuie să conţină următoarele informaţii, după caz:

 1. identificarea petentului (denumirea, adresa, telefon, fax, e-mail, numărul de înregistrare la Oficiul Registrul Comerţului, codul unic de identificare, contul IBAN şi banca, numele şi funcţia reprezentantului legal);
 2. tipul petiţiei (apel sau reclamaţie, după caz);
 3. subiectul petiţiei (în descriere sintetică) şi, când este cazul, identificarea exactă a organizaţiei ale cărei acţiuni, lucrări sau produse se reclamă;
 4. prezentarea detaliată a situaţiei de fapt (data şi împrejurările în care s-a produs, persoane vinovate de producerea nemulţumirii etc.);
 5. după caz, identificarea reglementărilor legale şi/sau a documentelor OCP- INCD “URBAN-INCERC” încălcate (respectiv informaţiile transmise prin Mapele de documente informative, contracte, rapoarte de eşantionare, încercare, inspecţie, evaluare ori corespondenţa referitoare la procesul de certificare, decizia de certificare ori programul de supraveghere);
 6. motivul depunerii petiţiei;
 7. documente depuse în susţinerea petiţiei;
 8. data întocmirii;
 9. numele şi semnătura reprezentantului legal.

Procesul de tratare a reclamaţiilor şi a apelurilor include următoarele:

 1. primirea, înregistrarea, validarea şi păstrarea tuturor apelurilor şi reclamaţiilor primite referitoare la procesul de certificare şi, respectiv, la produsele certificate sau titularii certificărilor;
 2. investigarea apelurilor şi reclamaţiilor validate, pentru a decide acţiunile de întreprins ca răspuns la acestea;
 3. realizarea corecţiilor şi acţiunilor corective adecvate, documentarea acţiunilor întreprinse şi evaluarea eficacităţii lor;
 4. înştiinţarea apelantului/reclamantului asupra deciziei de soluţionare, a acţiunilor întreprinse şi a rezultatelor acestora, pe parcursul şi la finalizarea procesului de tratare.

Lista clienţilor certificaţi

Your Special Tab Content Here.

Contact

Ing. Ec., Mat. Veronica Paduraru

 • Telefon:  +4.021.627.27.40
  Fax:          +4.021.255.18.52
 • E-mail:    urban-incerc@incd.ro

scroll
Loading posts...
none
#003366
on
none
loading
#003366
off