Home »

 
 

AUDITORI ENERGETICI

 

 Precizare importanta: Apasati tasta F5 pentru a va asigura ca vizualizati ultima versiune a paginii

 

Precizare importantă

Dosarele pentru prelungirea atestatelor auditorilor energetici se depun la registratura MDRAP din Str. Apolodor nr. 17

ANUNŢ IMPORTANT!


Începând din data 12.03.2014 se pot ridica de la sediul INCD URBAN –INCERC , Şos.Pantelimon nr.266, sector 2, certificatele de atestare şi legitimaţiile de auditor energetic pentru clădiri  ale candidaţiilor admişi din sesiunea din decembrie 2013.

 

.

LEGISLATIE Extras din „Regulamentul privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri” aprobat prin Ordinul M.D.R.T. nr. 2237 /2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 683 / 08.10.2010ORDIN de modificare a OMDRT nr. 2237/2010 (26-01-2011)„Capitolul III – Documente necesare înscrierii la examenul de atestareArt. 15 – Solicitantul, cetăţean român, în vederea înscrierii la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri, înregistrează cererea la autoritatea competentă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 2a, însoţită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:a) act de identitate al solicitantului, precum şi certificatul de naştere/căsătorie, în cazul schimbării numelui, în copie;b) adeverinţă medicală din care să rezulte starea de sănătate fizică şi psihică a solicitantului pentru exercitarea atribuţiilor profesiei de auditor energetic pentru clădiri;c) certificat de cazier judiciar, în termenul de valabilitate la data înregistrării cererii, din care să rezulte că solicitantul nu este înscris în cazierul judiciar;d) diplomă de absolvire a institutului de învăţământ superior şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă, după caz, în copii legalizate, precum şi documentul de recunoaştere/echivalare a acesteia, emis în condiţiile legii de către autoritatea administraţiei publice centrale competente, în copie legalizată, în cazul absolvenţilor români cu diplomă în domeniile prevăzute la art. 11 alin. (1), obţinută în străinătate;e) curriculum vitae, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3, cuprinzând detaliat pregătirea profesională şi experienţa profesională dobândită în activităţi corespunzătoare profilului şi specialităţii absolvite;f) adeverinţă/adeverinţe emisă/emise de persoanele juridice pentru care solicitantul a desfăşurat/desfăşoară activităţi pe bază contractuală, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4, din care să rezulte experienţa profesională în profilul şi specialitatea absolvită;g) certificat de absolvire a unui curs de specialitate în domeniul performanţei energetice a clădirilor şi a instalaţiilor aferente sau, după caz, diploma de master/studii aprofundate/doctor în inginerie civilă/mecanică/arhitectură, în copie;h) document de plată a tarifului în contul INCD URBAN-INCERC în cadrul căruia funcţionează secretariatul tehnic al comisiilor de examinare, în original;i) două poze color, format 5/4 cm.”Precizări1. Dosarul cuprinzând cererea şi documentele anexate acesteia pentru înscrierea la examenul de atestare ca auditor energetic pentru clădiri se depune la Registratura generală a M.D.R.T. din str. Apolodor nr.17, Sector 5, BucureştiTariful pentru atestarea auditorilor energetici pentru clădiri este de 450 lei conform Deciziei nr. 206/P/13.10.2010 aDirectorului General al INCD URBAN – INCERC, sumă ce se virează în contul INCD URBAN–INCERC nr. RO87RNCB0082008314840001 deschis la BCR Sucursala Unirea, Bucureşti, Codul Unic de Înregistrare – CUI 26752660.Tariful pentru prelungirea dreptului de practica a auditorilor energetici pentru clădiri este de 300 lei conform D E C I Z I A  Nr. 24 / P / din 01.02.2011 a Directorului General al INCD URBAN – INCERC, sumă ce se virează în contul INCD URBAN–INCERC nr. RO87RNCB0082008314840001 deschis la BCR Sucursala Unirea, Bucureşti, Codul Unic de Înregistrare – CUI 26752660.
(link MDRT) ->   http://www.mdrt.ro/constructii/atestari-tehnico-profesionale/-5742

IMPORTANT!        Adresa de e-mail la care se trimit certificatele de performanta energetica este: hp@incerc2004.ro